پروژه کوه نور

مشخصات پروژه

پروژه تخریب و نوسازی دفتر مرکزی شرکت شاهد در مرحله تسویه عوارض و مذاکره با شهرداری جهت اخذ مجوز ساخت در ۶ طبقه روی همکف و ۵ طبقه زیرزمین و پارکینگ می باشد.