دبیرخانه هیئت مدیره شرکت شاهد

دبیرهیات مدیره : آقای علی ملکی