اعضای هیئت مدیره شرکت شاهد

نام و نام خانوادگی سمت
مسعود اسفندیار رئیس هیئت مدیره
محمد رضا سلیمی جهرمی مدیرعامل و نایب رئیس
---- عضو هیئت مدیره
علیرضا طایفی عضو هیئت مدیره
------ عضو هیئت مدیره