اعضای هیئت مدیره شرکت شاهد

نام و نام خانوادگی سمت
حسن پلارک رئیس هیئت مدیره
حسین احمدی شاد مدیرعامل و نایب رئیس
هادی زندآور عضو هیئت مدیره
رضا رفیق دوست عضو هیئت مدیره
محمد مهدی کاظمی عضو هیئت مدیره
علی ملکی دبیر هیات مدیره