اعضای هیئت مدیره شرکت شاهد

نام و نام خانوادگی سمت
مسعود اسفندیار رئیس هیئت مدیره
عزیزمحمد اکبری مدیرعامل و نایب رئیس
محمد باقر محمد زاده مقدم عضو هیئت مدیره
علیرضا طایفی عضو هیئت مدیره
محمد جواد صدوقی عضو هیئت مدیره