ترکیب هیئت مدیره شرکت شاهد

نام و نام خانوادگی سمت رزومه
حسن پلارک رئیس هیئت مدیره مشاهده رزومه
هادی زندآور عضو هیئت مدیره مشاهده رزومه
حسین احمدی شاد مدیرعامل و نایب رئیس مشاهده رزومه
رضا رفیق دوست عضو هیئت مدیره مشاهده رزومه
محمد مهدی کاظمی عضو هیئت مدیره مشاهده رزومه
علی ملکی دبیر هیات مدیره مشاهده رزومه