ترکیب هیئت مدیره شرکت شاهد

نام و نام خانوادگی سمت رزومه
مسعود اسفندیار رئیس هیئت مدیره
محمد باقر محمد زاده مقدم عضو هیئت مدیره
عزیز محمد اکبری مدیرعامل و نایب رئیس
علیرضا طایفی عضو هیئت مدیره
محمد جواد صدوقی عضو هیئت مدیره