ترکیب هیئت مدیره شرکت شاهد

نام و نام خانوادگی سمت رزومه
مسعود اسفندیار رئیس هیئت مدیره
- عضو هیئت مدیره
محمدرضا سلیمی جهرمی مدیرعامل و نایب رئیس
علیرضا طایفی عضو هیئت مدیره
- عضو هیئت مدیره