کمیته ریسک و سرمایه گذاری شرکت شاهد

نام و نام خانوادگی سمت
عزیز محمد اکبری رئیس کمیته
سید رامتین حسنی عضو کمیته
کاظم اکبری عضو کمیته
میلاد سلگی عضو کمیته
علی اکبر بطحائی پور عضو کمیته
اکبر نیکخواه سرنقی عضو کمیته