کمیته ریسک و سرمایه گذاری شرکت شاهد

کمیته ریسک و سرمایه گذاری
نام ونام خانوادگی
حسین مهر علیزاده
امین معاضدی
محمد مهدی کاظمی
ابراهیم صادقی
علیرضا نورالهی