کمیته حسابرسی شرکت شاهد

نام و نام خانوادگی سمت
محمد باقر محمد زاده مقدم رئیس کمیته
محمد جواد صدوقی عضو کمیته
علی اسماعیل زاده عضو کمیته
علی گودرز تله جردی عضو کمیته
سید محمد جواد میرطاهر عضو کمیته