ترکیب سهامداران شرکت شاهد

عنوان سهامدار تعداد سهم درصد سهم
موسسه اندوخته شاهد 2.277.247.140 56.84
شرکت سرمایه گذاری معیار 220.339.649 5.50
عنوان سهامدار تعداد سهم درصد سهم
بانک دی 184.123.630 4.60
شرکت بازرگانی مبارکه 43.326.360 1.08
عنوان سهامدار تعداد سهم درصد سهم
صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی معیار 58.442.771 1.46
سایر سهامداران 1.223.152.450 30.52