ترکیب سهامداران شرکت شاهد

عنوان سهامدار تعداد سهم درصد سهم
موسسه اندوخته شاهد B 3 73.460
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد - سهامی خاص M 188 4.690