کمیته انتصابات شرکت شاهد

نام و نام خانوادگی سمت
حسن پلارک رئیس کمیته
حسین احمدی شاد عضو کمیته
رضارفیق دوست عضو کمیته