اهم اقدامات حاکمیتی شرکتی

اهم اقدامات حاکمیت شرکتی: 

1- ایجاد دبیرخانه هیأت مدیره شرکت و مستند سازی جلسات و پیگیری مصوبات؛
2- بررسی و بازنگری بیانیه سیاست¬های سرمایه‌گذاری و آیین نامه¬ها و دستورالعمل¬های داخلی؛
3- بررسی و تصویب معاملات کلان در چارچوب آیین¬نامه معاملات سهام؛
4- استقرار حسابرسی داخلی شرکت و ارزیابی کنترل های داخلی؛
5- بررسی منظم ریسک سبد سرمایه‌¬گذاری؛
6- تصویب منشور کمیته حسابرسی و فعالیت حسابرسی داخلی، تشکیل کمیته، برگزاری منظم جلسات ماهیانه و پیگیری مصوبات؛
7- تصویب دستورالعمل حاکمیت شرکتی در هیأت مدیره؛
8- بسترسازی لازم به منظور پیاده‌سازی اخلاق سازمانی.