کمیته حسابرسی شرکت شاهد

کمیته حسابرسی
نام ونام خانوادگی
فرهاد صفی خانی
سعداله وارسته
حسین عزیزی
علی اکبر محسن زاده گنجی
هادی زند آور