کمیته حسابرسی شرکت شاهد

نام و نام خانوادگی سمت
هادی زند آور رئیس کمیته
سعداله وارسته عضو کمیته
علی اکبر گنجی عضو کمیته