کمیته انتصابات شرکت شاهد

نام و نام خانوادگی سمت
مسعود اسفندیار رئیس کمیته
عزیز محمد اکبری عضو کمیته
محمد جواد صدوقی عضو کمیته