کمیته ریسک و سرمایه گذاری شرکت شاهد

نام و نام خانوادگی سمت
عزیز محمد اکبری رئیس کمیته
رضا نعمتی کشتلی عضو کمیته
میلاد سلگی عضو کمیته
اکبر نیکخواه سرنقی عضو کمیته
میثم کریمی باغملکی عضو کمیته