کمیته ریسک و سرمایه گذاری شرکت شاهد

نام و نام خانوادگی سمت
محمد مهدی کاظمی رئیس کمیته
علیرضا نورالهی عضو کمیته