Thursday, 2 July, 2020 / پنجشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۹

شرکت شاهد (سهامی عام)

شرکت شاهد (سهامی عام) با موافقت حضرت امام (ره) و با سرمایه اولیه 100.000.000 ریال و با انجام برنامه ریزی جامع متکی به همکاری و همفکری معنوی تمام ارگانها و نهادهای مسئول در سال 1363از سوی مسئولین محترم بنیاد شهید تاسیس و تحت شماره 53558 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و در سال 84 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و نماد ثشاهد در گروه املاک و مستغلات طبقه بندی گردید . سرمایه شرکت در مقطع مذکور 410.000 میلیون ریال بوده که در حال حاضر به 4.006.632 میلیون ریال افزایش یافته است .
شایان ذکر است که شناسایی شرکت های ممتاز یا دارای موقعیت برتر در بورس اوراق بهادار کشورهای مختلف بر پایه معیارهای نقد شوندگی سهام ؛ میزان تاثیر پذیری شرکت بر بازار و برتری نسبت های مالی انجام میشود که این خود نشانی دیگر از عملکرد مناسب مدیران مجموعه شاهد میباشد زیرا بورس اوراق بهادار تهران نیز بر اساس معیار های سه گانه ؛ تعداد سهام و ارزش سهام داده و ستد شده و تناوب داد و ستد و همچنین معیار تاثیرپذیری شرکت بر بازار اقدام به رتبه بندی شرکتهای مختلف بورسی نموده است . شرکت شاهد در زمینه های املاک و مستغلات ؛ بازرگانی ؛ سوخت و انرژی و نیز بازار سرمایه فعالیت گسترده دارد که اداره هر یک از این زمینه های مذکور توسط یک شرکت تخصصی میباشد . برای آشنایی بیشتر با هر یک از شرکتهای تابعه این هلدینگ مرکزی به لینک شرکتهای تابعه در صفحه اصلی مراجعه فرمایید .

box
سه حرف اول فامیلی :
 
قسمت عددی کدبورسی:
  
رمز عبور :
 
برنامه زمانبندي پرداخت سود سهام شرکت شاهد براي سال مالي منتهي به 1398/3/31
ردیف سهامداران از تاریخ لغایت تاریخ
1 حقیقی 98/09/01 98/11/30
2 حقوقی خرداد ماه سال 99
فرآور
29,900
%-5
وبملت
26,940
%2
ياقوت
10,820
%0
دسبحا2
40,810
%5
غدام
108,300
%5
وسپه
19,160
%5
شستا
27,890
%5
غدشت
132,020
%5
خزاميا
19,200
%5
صايپا112
1,014,701
%1
وتوصا
12,230
%2
وايران
14,610
%-2
شوينده
58,880
%-4
كدما
514,230
%5
حتايد
27,140
%-2
افران
11,190
%0
ثمسكن
11,910
%4
دلر
137,240
%3
سفانو
40,520
%3
ساراب
30,440
%16
كسرا
44,900
%5
خپويش
126,600
%5
كاما
193,650
%5
زمگسا
63,510
%-3
لپارس
213,830
%5
دسبحان
36,640
%5
ثشرق
11,070
%5
پارس
179,140
%5
سشمال
19,600
%8
پكوير
31,540
%3
ورنا
12,530
%5
خمحور
35,230
%5
خاهن
46,100
%5
دعبيدح
45,240
%46
شپنا
27,910
%5
دزهراوي
26,240
%4
كطبس
49,060
%5
فسپا
51,080
%-3
پارسيان
16,480
%5
وپاسار
14,600
%5
كپارس
105,340
%5
پسهند
62,650
%5
نگين
38,740
%0
سيتا
15,750
%1475
سصفها
156,620
%5
فيروزا
19,650
%0
تملت
18,210
%5
وسكاب
8,490
%5
ولملت
18,260
%-1
دسينا
51,250
%5
شپاكسا
48,090
%1
وبيمه
11,360
%-3
سرود
28,300
%5
خريختح
6,270
%7
چدن
36,290
%1
داسوه
41,260
%5
خريخت
7,390
%5
فسازان
40,430
%1
ملت
23,560
%-4
وبشهر
26,810
%1
شنفت
87,310
%5
سنير
75,970
%5
قهكمت
47,320
%-4
سيلام
15,910
%5
خلنت
92,630
%5
پرديس
14,340
%5
قزوين
35,630
%-3
افق ملت
153,670
%5
سكرما
28,470
%5
تمحركه
32,320
%5
ساروم
42,930
%4
حپترو
38,820
%-2
كخاك
138,050
%5
شاملا
131,880
%5
غبهنوش
131,720
%-5
خمهر
12,810
%5
وتوسم
17,430
%5
ثاخت
11,520
%5
خنصير
37,980
%5
فمراد
87,540
%-2
كچاد
22,260
%28
وبهمن
27,590
%5
غپينو
11,910
%-1
اميد
13,690
%5
افق ملت2
1
%-100
نوري
199,020
%5
خكمك
35,610
%5
تايرا
29,940
%-2
كفپارس
164,850
%0
دكيمي
40,300
%0
كنور
45,480
%5
بنيرو
73,260
%-3
غشهد
15,340
%-2
كسرام
149,610
%-5
شپديس
104,340
%5
كفراح
62,160
%10
تاپيكو2
16,530
%5
فاراك
16,550
%5
وليز
19,440
%0
بموتو
73,760
%-2
وپست
20,200
%-1
درازك
70,400
%3
حتوكا
24,300
%0
غگل
9,150
%5
تاپيكو
16,530
%5
شبهرن
93,280
%-1
كروي
55,830
%5
ختراك
27,400
%0
پكرمان
37,600
%-5
تاصيكو
20,930
%5
دكوثر
37,440
%-3
پارسان
28,220
%5
كفرا
66,200
%5
مرقام
62,070
%5
چافست
39,700
%5
پدرخش
173,580
%2
كترام
40,000
%-4
تاصيكو2
20,930
%5
كساوه
48,820
%-3
فارس
24,890
%5
فلامي
114,440
%5
ونيكي
26,890
%5
تنوين
16,750
%5
وساخت
52,740
%5
وغدير
16,120
%5
خبهمن
18,430
%5
سشرق
15,080
%5
سدشت
38,160
%0
جم پيلن
90,080
%2
صينا205
1,000,020
%-1
سدور
15,830
%5
شكربن
123,950
%5
مبين
33,470
%5
ركيش
22,500
%5
خفنر
31,090
%-5
وبصادر
3,150
%5
كساپا
28,370
%0
وبوعلي
18,930
%5
سيمرغ
36,760
%0
غسالم
11,550
%-3
حفاري
20,370
%5
فخوز
37,560
%4
كسعدي
31,930
%5
سهرمز
29,510
%5
تيپيكو
72,880
%5
ما
18,540
%5
نمرينو
58,340
%5
لبوتان
77,580
%5
تكمبا
20,120
%-5
فجام
59,810
%5
ستران
78,690
%23
ثفارس
21,660
%-5
شسينا
289,190
%5
غگرجي
53,350
%-4
ارمغان
10,190
%0
غشان
95,030
%1
خوساز
13,920
%5
كحافظ
17,120
%2
پاساح
24,510
%-10
سبهان
82,470
%5
كلوند
30,940
%5
دابورح
47,030
%4
خزر
14,040
%0
ثنوسا
11,980
%0
وپارس
4,360
%5
دجابر
44,980
%5
زپارس
109,090
%5
واتي
24,850
%5
دشيمي
48,670
%5
خچرخش
19,260
%-4
سمازن
18,010
%5
غپاك
30,080
%5
بركت
21,820
%5
دتماد
59,060
%5
فاما
40,880
%1
كمند
10,190
%0
ساربيل
84,490
%5
غاذر
57,020
%2
شبندر
36,970
%5
حفارس
9,200
%2
فملي
30,590
%5
سپاها
18,400
%5
كگل
21,090
%5
شيران
39,750
%5
قشكر
49,480
%1
دسبحانح
27,550
%-2
شفا
83,820
%5
بذر
124,570
%5
سيدكو
13,480
%-4
وساپا
14,650
%5
قشهد
28,860
%-1
كرماشا
51,430
%5
فاذر
37,860
%5
شيراز
49,010
%5
چدن2
35,690
%0
شلعاب
40,420
%4
سپاس
10,180
%0
قرن
77,920
%5
دروز
23,410
%5
قصفها
174,300
%-1
رانفور
52,390
%5
شدوص
29,700
%5
فولاژ
28,600
%0
رتاپ
17,870
%5
سفار
118,650
%5
پكويرح
21,450
%6
فجر
56,350
%5
وملي
455,660
%5
پتاير
103,340
%-3
سخوز
26,370
%5
خاذين
9,880
%5
خپارس
12,130
%5
غبشهر
37,080
%5
زكوثر
42,310
%0
تپمپي
50,650
%5
كبافق
44,540
%-1
قمرو
79,210
%5
هاي وب
28,550
%5
كوير
48,550
%1
دسبحا
40,650
%3
شفارس
52,330
%0
شگل
40,910
%-4
غچين
71,250
%-5
خساپا
3,210
%5
قثابت
110,990
%-5
وسينا
13,170
%5
اميدح
14,780
%-5
ولساپا
8,630
%5
امين يكم
10,180
%0
خرينگ
50,170
%-2
بفجر
42,400
%5
فولاد
16,650
%5
بترانس
60,860
%5
وصنا
19,580
%5
وتوكا
28,780
%5
ونوين
6,590
%11
وخاور
16,530
%-1
بسويچ
73,020
%-1
سيستم
33,460
%5
واعتبار
8,520
%-2
وكار
17,930
%-2
وبانك
25,710
%5
فيروزه2
1
%-100
صمسكن912
260,188
%-4
دانا
13,450
%2
غنوش
69,530
%5
فلوله
35,150
%5
شبريز
44,150
%5
صخود1412
1,005,067
%0
خگستر
6,940
%5
دعبيد
42,890
%5
شسپا
32,900
%5
كاذر
43,710
%5
انرژي3
205,120
%5
دامين
23,030
%5
ختور
133,660
%-1
كمنگنز
93,640
%5
آسيا
44,550
%-3
شتران
24,690
%5
سغرب
35,620
%2
واميد
39,570
%5
صخود412
990,246
%0
غمارگ
52,580
%-5
چكارن
11,630
%-1
كيان
23,680
%0
تصميم
13,180
%1
فسرب
182,980
%5
فروس
37,400
%-5
وتوشه
31,760
%5
صگل1411
1,000,000
%0
آپ
40,230
%-2
لسرما
30,960
%5
فنورد
103,140
%5
دفارا
117,730
%1
قلرست
35,380
%-3
صايپا012
1,002,820
%1
كرازي
32,660
%5
خموتور
15,780
%-4
وصنعت
15,130
%29
كپشير
55,370
%-1
پلاسك
11,860
%-1
فنوال
35,490
%5
والبر
32,450
%5
ومعادن
17,740
%5
لوتوس
29,170
%5
خكار
33,510
%5
وپترو
27,640
%5
پرداخت
52,420
%5
ثاباد
29,820
%5
غشاذر
40,550
%-5
كاوه
19,010
%5
دالبر
33,370
%5
بورس
139,060
%-1
سقاين
62,510
%5
شپارس
33,010
%-3
دابور
50,960
%5
غشصفا
34,480
%-5
انرژي1
185,320
%3
شكلر
50,070
%5
تكشا
31,060
%5
كگاز
63,500
%5
ونيرو
8,920
%5
پاكشو
59,270
%5
كگلح
17,220
%5
بالبر
32,550
%-5
لابسا
58,480
%-5
قنيشا
47,610
%5
ثشاهد
27,510
%5
پاسا
31,680
%-5
خشرق
31,610
%5
وتجارت
3,060
%5
چفيبر
13,600
%5
سرو
62,950
%9
فايرا
27,160
%-3
كاردان
200,200
%6
شفن
314,450
%5
لخزر
177,760
%5
خودرو
4,370
%5
مداران
51,290
%5
فيروزه
182,530
%9
سبجنو
53,640
%5
ددام
26,740
%0
ثامان
23,540
%5
فاسمين
74,730
%4
فباهنر
73,340
%5
قپيرا
95,800
%-3
رمپنا
42,370
%5
كهمدا
44,700
%5
سخزر
42,020
%20
كماسه
163,810
%-2
دارو
77,220
%5
وتوس
14,370
%5
صنوين
98,330
%3
فپنتا
228,480
%5
همراه
49,810
%5
ديران
29,150
%5
بشهاب
66,120
%5
بكاب
96,030
%5
البرز
16,020
%5
ختوقا
8,960
%5
صايپا203
1,010,621
%2
دپارس
149,160
%5
پارند
10,770
%1
شخارك
58,230
%5
كمند2
1
%-100
ولصنم
15,420
%-3
سپ
47,380
%5
فرآور
29,900
%-5
وبملت
26,940
%2
ياقوت
10,820
%0
دسبحا2
40,810
%5
غدام
108,300
%5
وسپه
19,160
%5
شستا
27,890
%5
غدشت
132,020
%5
خزاميا
19,200
%5
صايپا112
1,014,701
%1
وتوصا
12,230
%2
وايران
14,610
%-2
شوينده
58,880
%-4
كدما
514,230
%5
حتايد
27,140
%-2
افران
11,190
%0
ثمسكن
11,910
%4
دلر
137,240
%3
سفانو
40,520
%3
ساراب
30,440
%16
كسرا
44,900
%5
خپويش
126,600
%5
كاما
193,650
%5
زمگسا
63,510
%-3
لپارس
213,830
%5
دسبحان
36,640
%5
ثشرق
11,070
%5
پارس
179,140
%5
سشمال
19,600
%8
پكوير
31,540
%3
ورنا
12,530
%5
خمحور
35,230
%5
خاهن
46,100
%5
دعبيدح
45,240
%46
شپنا
27,910
%5
دزهراوي
26,240
%4
كطبس
49,060
%5
فسپا
51,080
%-3
پارسيان
16,480
%5
وپاسار
14,600
%5
كپارس
105,340
%5
پسهند
62,650
%5
نگين
38,740
%0
سيتا
15,750
%1475
سصفها
156,620
%5
فيروزا
19,650
%0
تملت
18,210
%5
وسكاب
8,490
%5
ولملت
18,260
%-1
دسينا
51,250
%5
شپاكسا
48,090
%1
وبيمه
11,360
%-3
سرود
28,300
%5
خريختح
6,270
%7
چدن
36,290
%1
داسوه
41,260
%5
خريخت
7,390
%5
فسازان
40,430
%1
ملت
23,560
%-4
وبشهر
26,810
%1
شنفت
87,310
%5
سنير
75,970
%5
قهكمت
47,320
%-4
سيلام
15,910
%5
خلنت
92,630
%5
پرديس
14,340
%5
قزوين
35,630
%-3
افق ملت
153,670
%5
سكرما
28,470
%5
تمحركه
32,320
%5
ساروم
42,930
%4
حپترو
38,820
%-2
كخاك
138,050
%5
شاملا
131,880
%5
غبهنوش
131,720
%-5
خمهر
12,810
%5
وتوسم
17,430
%5
ثاخت
11,520
%5
خنصير
37,980
%5
فمراد
87,540
%-2
كچاد
22,260
%28
وبهمن
27,590
%5
غپينو
11,910
%-1
اميد
13,690
%5
افق ملت2
1
%-100
نوري
199,020
%5
خكمك
35,610
%5
تايرا
29,940
%-2
كفپارس
164,850
%0
دكيمي
40,300
%0
كنور
45,480
%5
بنيرو
73,260
%-3
غشهد
15,340
%-2
كسرام
149,610
%-5
شپديس
104,340
%5
كفراح
62,160
%10
تاپيكو2
16,530
%5
فاراك
16,550
%5
وليز
19,440
%0
بموتو
73,760
%-2
وپست
20,200
%-1
درازك
70,400
%3
حتوكا
24,300
%0
غگل
9,150
%5
تاپيكو
16,530
%5
شبهرن
93,280
%-1
كروي
55,830
%5
ختراك
27,400
%0
پكرمان
37,600
%-5
تاصيكو
20,930
%5
دكوثر
37,440
%-3
پارسان
28,220
%5
كفرا
66,200
%5
مرقام
62,070
%5
چافست
39,700
%5
پدرخش
173,580
%2
كترام
40,000
%-4
تاصيكو2
20,930
%5
كساوه
48,820
%-3
فارس
24,890
%5
فلامي
114,440
%5
ونيكي
26,890
%5
تنوين
16,750
%5
وساخت
52,740
%5
وغدير
16,120
%5
خبهمن
18,430
%5
سشرق
15,080
%5
سدشت
38,160
%0
جم پيلن
90,080
%2
صينا205
1,000,020
%-1
سدور
15,830
%5
شكربن
123,950
%5
مبين
33,470
%5
ركيش
22,500
%5
خفنر
31,090
%-5
وبصادر
3,150
%5
كساپا
28,370
%0
وبوعلي
18,930
%5
سيمرغ
36,760
%0
غسالم
11,550
%-3
حفاري
20,370
%5
فخوز
37,560
%4
كسعدي
31,930
%5
سهرمز
29,510
%5
تيپيكو
72,880
%5
ما
18,540
%5
نمرينو
58,340
%5
لبوتان
77,580
%5
تكمبا
20,120
%-5
فجام
59,810
%5
ستران
78,690
%23
ثفارس
21,660
%-5
شسينا
289,190
%5
غگرجي
53,350
%-4
ارمغان
10,190
%0
غشان
95,030
%1
خوساز
13,920
%5
كحافظ
17,120
%2
پاساح
24,510
%-10
سبهان
82,470
%5
كلوند
30,940
%5
دابورح
47,030
%4
خزر
14,040
%0
ثنوسا
11,980
%0
وپارس
4,360
%5
دجابر
44,980
%5
زپارس
109,090
%5
واتي
24,850
%5
دشيمي
48,670
%5
خچرخش
19,260
%-4
سمازن
18,010
%5
غپاك
30,080
%5
بركت
21,820
%5
دتماد
59,060
%5
فاما
40,880
%1
كمند
10,190
%0
ساربيل
84,490
%5
غاذر
57,020
%2
شبندر
36,970
%5
حفارس
9,200
%2
فملي
30,590
%5
سپاها
18,400
%5
كگل
21,090
%5
شيران
39,750
%5
قشكر
49,480
%1
دسبحانح
27,550
%-2
شفا
83,820
%5
بذر
124,570
%5
سيدكو
13,480
%-4
وساپا
14,650
%5
قشهد
28,860
%-1
كرماشا
51,430
%5
فاذر
37,860
%5
شيراز
49,010
%5
چدن2
35,690
%0
شلعاب
40,420
%4
سپاس
10,180
%0
قرن
77,920
%5
دروز
23,410
%5
قصفها
174,300
%-1
رانفور
52,390
%5
شدوص
29,700
%5
فولاژ
28,600
%0
رتاپ
17,870
%5
سفار
118,650
%5
پكويرح
21,450
%6
فجر
56,350
%5
وملي
455,660
%5
پتاير
103,340
%-3
سخوز
26,370
%5
خاذين
9,880
%5
خپارس
12,130
%5
غبشهر
37,080
%5
زكوثر
42,310
%0
تپمپي
50,650
%5
كبافق
44,540
%-1
قمرو
79,210
%5
هاي وب
28,550
%5
كوير
48,550
%1
دسبحا
40,650
%3
شفارس
52,330
%0
شگل
40,910
%-4
غچين
71,250
%-5
خساپا
3,210
%5
قثابت
110,990
%-5
وسينا
13,170
%5
اميدح
14,780
%-5
ولساپا
8,630
%5
امين يكم
10,180
%0
خرينگ
50,170
%-2
بفجر
42,400
%5
فولاد
16,650
%5
بترانس
60,860
%5
وصنا
19,580
%5
وتوكا
28,780
%5
ونوين
6,590
%11
وخاور
16,530
%-1
بسويچ
73,020
%-1
سيستم
33,460
%5
واعتبار
8,520
%-2
وكار
17,930
%-2
وبانك
25,710
%5
فيروزه2
1
%-100
صمسكن912
260,188
%-4
دانا
13,450
%2
غنوش
69,530
%5
فلوله
35,150
%5
شبريز
44,150
%5
صخود1412
1,005,067
%0
خگستر
6,940
%5
دعبيد
42,890
%5
شسپا
32,900
%5
كاذر
43,710
%5
انرژي3
205,120
%5
دامين
23,030
%5
ختور
133,660
%-1
كمنگنز
93,640
%5
آسيا
44,550
%-3
شتران
24,690
%5
سغرب
35,620
%2
واميد
39,570
%5
صخود412
990,246
%0
غمارگ
52,580
%-5
چكارن
11,630
%-1
كيان
23,680
%0
تصميم
13,180
%1
فسرب
182,980
%5
فروس
37,400
%-5
وتوشه
31,760
%5
صگل1411
1,000,000
%0
آپ
40,230
%-2
لسرما
30,960
%5
فنورد
103,140
%5
دفارا
117,730
%1
قلرست
35,380
%-3
صايپا012
1,002,820
%1
كرازي
32,660
%5
خموتور
15,780
%-4
وصنعت
15,130
%29
كپشير
55,370
%-1
پلاسك
11,860
%-1
فنوال
35,490
%5
والبر
32,450
%5
ومعادن
17,740
%5
لوتوس
29,170
%5
خكار
33,510
%5
وپترو
27,640
%5
پرداخت
52,420
%5
ثاباد
29,820
%5
غشاذر
40,550
%-5
كاوه
19,010
%5
دالبر
33,370
%5
بورس
139,060
%-1
سقاين
62,510
%5
شپارس
33,010
%-3
دابور
50,960
%5
غشصفا
34,480
%-5
انرژي1
185,320
%3
شكلر
50,070
%5
تكشا
31,060
%5
كگاز
63,500
%5
ونيرو
8,920
%5
پاكشو
59,270
%5
كگلح
17,220
%5
بالبر
32,550
%-5
لابسا
58,480
%-5
قنيشا
47,610
%5
ثشاهد
27,510
%5
پاسا
31,680
%-5
خشرق
31,610
%5
وتجارت
3,060
%5
چفيبر
13,600
%5
سرو
62,950
%9
فايرا
27,160
%-3
كاردان
200,200
%6
شفن
314,450
%5
لخزر
177,760
%5
خودرو
4,370
%5
مداران
51,290
%5
فيروزه
182,530
%9
سبجنو
53,640
%5
ددام
26,740
%0
ثامان
23,540
%5
فاسمين
74,730
%4
فباهنر
73,340
%5
قپيرا
95,800
%-3
رمپنا
42,370
%5
كهمدا
44,700
%5
سخزر
42,020
%20
كماسه
163,810
%-2
دارو
77,220
%5
وتوس
14,370
%5
صنوين
98,330
%3
فپنتا
228,480
%5
همراه
49,810
%5
ديران
29,150
%5
بشهاب
66,120
%5
بكاب
96,030
%5
البرز
16,020
%5
ختوقا
8,960
%5
صايپا203
1,010,621
%2
دپارس
149,160
%5
پارند
10,770
%1
شخارك
58,230
%5
كمند2
1
%-100
ولصنم
15,420
%-3
سپ
47,380
%5