Wednesday, 3 June, 2020 / چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

شرکت شاهد (سهامی عام)

شرکت شاهد (سهامی عام) با موافقت حضرت امام (ره) و با سرمایه اولیه 100.000.000 ریال و با انجام برنامه ریزی جامع متکی به همکاری و همفکری معنوی تمام ارگانها و نهادهای مسئول در سال 1363از سوی مسئولین محترم بنیاد شهید تاسیس و تحت شماره 53558 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و در سال 84 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و نماد ثشاهد در گروه املاک و مستغلات طبقه بندی گردید . سرمایه شرکت در مقطع مذکور 410.000 میلیون ریال بوده که در حال حاضر به 4.006.632 میلیون ریال افزایش یافته است .
شایان ذکر است که شناسایی شرکت های ممتاز یا دارای موقعیت برتر در بورس اوراق بهادار کشورهای مختلف بر پایه معیارهای نقد شوندگی سهام ؛ میزان تاثیر پذیری شرکت بر بازار و برتری نسبت های مالی انجام میشود که این خود نشانی دیگر از عملکرد مناسب مدیران مجموعه شاهد میباشد زیرا بورس اوراق بهادار تهران نیز بر اساس معیار های سه گانه ؛ تعداد سهام و ارزش سهام داده و ستد شده و تناوب داد و ستد و همچنین معیار تاثیرپذیری شرکت بر بازار اقدام به رتبه بندی شرکتهای مختلف بورسی نموده است . شرکت شاهد در زمینه های املاک و مستغلات ؛ بازرگانی ؛ سوخت و انرژی و نیز بازار سرمایه فعالیت گسترده دارد که اداره هر یک از این زمینه های مذکور توسط یک شرکت تخصصی میباشد . برای آشنایی بیشتر با هر یک از شرکتهای تابعه این هلدینگ مرکزی به لینک شرکتهای تابعه در صفحه اصلی مراجعه فرمایید .

box
سه حرف اول فامیلی :
 
قسمت عددی کدبورسی:
  
رمز عبور :
 
برنامه زمانبندي پرداخت سود سهام شرکت شاهد براي سال مالي منتهي به 1398/3/31
ردیف سهامداران از تاریخ لغایت تاریخ
1 حقیقی 98/09/01 98/11/30
2 حقوقی خرداد ماه سال 99
فرآور
25,031
%5
وبملت
19,318
%5
وآذر
125,795
%5
ياقوت
10,498
%0
غدام
114,354
%-5
وسپه
12,075
%5
شستا
16,215
%5
وتوصا
13,331
%5
وايران
13,624
%17
شوينده
52,382
%5
امين يكم2
1
%-100
تكنو
17,209
%5
حتايد
19,529
%5
رتكو
31,540
%5
افران
10,779
%0
ثمسكن
8,061
%4
دلر
128,503
%5
سخاش
80,462
%5
سفانو
32,220
%5
ساراب
18,513
%5
كسرا
32,660
%5
فخاس
29,799
%1
خپويش
103,942
%5
كاما
88,716
%5
زمگسا
49,119
%5
لپارس
121,770
%5
دسبحان
22,936
%1
ثشرق
8,091
%5
پارس
132,285
%3
غمهرا
123,810
%-5
سشمال
12,395
%5
وپخش
151,255
%5
پكوير
20,650
%-5
ورنا
8,363
%5
وخارزم
10,582
%5
خمحور
26,315
%5
خاهن
22,898
%-5
شاراك
27,043
%5
شپنا
13,480
%5
شبندر4
20,578
%20
كچاد4
14,683
%4
دزهراوي
23,431
%5
كطبس
37,479
%5
فسپا
32,456
%-3
پارسيان
14,026
%5
وپاسار
9,465
%5
كپارس
69,875
%5
پسهند
47,893
%5
نگين
35,689
%0
سصفها
90,268
%5
رمپنا4
25,511
%5
جم2
31,855
%0
فيروزا
19,459
%0
تملت
12,686
%5
وسكاب
6,676
%5
ولملت
14,772
%3
دسينا
47,507
%-3
شپاكسا
40,320
%5
وبيمه
7,800
%1
سرود
17,643
%5
چدن
29,883
%5
داسوه
27,163
%2
خريخت
6,098
%2
فسازان
30,640
%5
ملت
19,478
%5
وبشهر
21,825
%5
شنفت
45,261
%5
سنير
66,284
%5
قهكمت
47,256
%5
سيلام
11,903
%5
خلنت
86,088
%-1
پرديس
8,237
%5
قزوين
31,821
%5
افق ملت
94,457
%4
سكرما
18,591
%5
سفارس
20,312
%5
شپنا4
13,480
%5
تمحركه
18,850
%5
ساروم
26,377
%5
حپترو
36,535
%5
كخاك
86,811
%-1
شاملا
87,367
%2
غبهنوش
83,652
%5
خمهر
10,267
%5
وتوسم
13,458
%5
ثاخت
7,509
%1
خنصير
23,534
%-2
فمراد
58,979
%3
كچاد
14,683
%5
وبهمن
13,048
%5
دفرا
28,899
%3
غپينو
13,172
%2
فارس4
15,764
%5
نوري
117,162
%5
خكمك
19,190
%5
تايرا
21,585
%5
كفپارس
245,849
%-5
دكيمي
28,028
%5
بفجر4
29,489
%5
بنيرو
58,553
%5
غشهد
14,747
%-3
كسرام
148,416
%5
شپديس
67,239
%5
فاراك
13,960
%4
وليز
22,025
%5
سدشت4
33,237
%0
حكشتي4
27,403
%17
بموتو
44,782
%3
وپست
16,947
%5
حتوكا
22,704
%5
غگل
7,677
%4
بكام
144,606
%1
تاپيكو
9,837
%5
شبهرن
62,341
%5
كروي
34,989
%5
اخابر
15,266
%5
ختراك
23,238
%0
ولغدر
9,013
%-1
پكرمان
30,559
%-5
تاصيكو
13,351
%5
دكوثر
27,394
%4
پارسان
18,143
%5
مرقام
32,393
%5
چافست
26,283
%5
پدرخش
110,637
%5
كترام
42,225
%5
غالبر
20,615
%2
كساوه
45,189
%5
فارس
15,764
%4
فلامي
85,035
%-2
ونيكي
22,076
%5
تنوين
10,571
%5
وساخت
42,807
%-5
ديرانح
18,056
%-5
وغدير
10,269
%5
خبهمن
11,989
%5
سشرق
10,847
%5
سدشت
33,237
%-1
جم پيلن
63,179
%5
صينا205
1,042,930
%5
سدور
10,507
%5
شكربن
86,586
%5
پارس2
131,000
%2
اخابر4
15,266
%5
مبين
24,057
%5
ركيش
15,121
%5
صخود0004
999,854
%0
خفنر
21,914
%3
وبصادر
1,754
%2
كساپا
26,418
%5
وبوعلي
13,997
%5
سيمرغ
31,048
%5
غسالم
11,722
%2
حفاري
13,489
%5
فخوز
25,249
%5
كسعدي
25,233
%1
دلقما
21,595
%5
سهرمز
17,101
%5
تيپيكو
61,597
%5
شبريز4
25,478
%4
نمرينو
52,419
%5
لبوتان
55,139
%5
تكمبا
15,712
%5
فجام
44,727
%1
ستران
41,675
%5
ثفارس
17,759
%-4
شسينا
196,362
%5
غگرجي
43,768
%2
ارمغان
10,089
%0
غشان
94,582
%-4
خوساز
11,328
%1
وسينا2
9,823
%5
جم
33,121
%5
سبهان
59,827
%5
دانا4
8,426
%4
كلوند
28,944
%5
دابورح
36,042
%-1
خزر
11,341
%5
ثنوسا
10,209
%5
وپارس
2,031
%1
دجابر
37,977
%5
زپارس
69,719
%5
واتي
15,904
%5
دشيمي
45,058
%3
خچرخش
13,306
%5
سمازن
13,004
%5
ونفت
15,698
%5
غپاك
12,625
%5
بركت
12,184
%1
دتماد
46,352
%5
فاما
32,059
%5
كمند
10,256
%0
ساربيل
63,066
%5
غاذر
49,471
%5
شبندر
20,578
%21
حفارس
8,320
%5
فملي
14,739
%5
سپاها
11,643
%5
كگل
14,504
%5
شيران
23,823
%5
قشكر
36,717
%5
دسبحانح
19,204
%3
شفا
50,550
%5
بذر
82,118
%6
سيدكو
8,529
%5
وساپا
9,465
%-4
قشهد
26,162
%5
كرماشا
28,995
%5
فاذر
38,190
%-1
شيراز
36,366
%5
سپاس
10,169
%0
قرن
66,917
%5
دروز
17,913
%-1
وتجارت4
1,902
%3
قصفها
183,852
%5
رانفور
35,349
%5
صخابر102
999,695
%1
شدوص
26,131
%5
فولاژ
19,082
%5
رتاپ
13,578
%5
سفار
98,148
%4
پكويرح
14,732
%-6
سهگمت
30,264
%5
وملي
219,541
%5
پتاير
76,615
%5
سخوز
20,908
%5
خاذين
8,250
%3
خپارس
6,381
%5
غبشهر
32,695
%5
زكوثر
30,320
%5
تپمپي
40,432
%5
كبافق
39,976
%3
قمرو
60,148
%2
هاي وب
23,637
%5
كوير
35,997
%5
دسبحا
23,473
%5
شفارس
40,436
%5
شگل
39,605
%11
كالا
80,518
%3
غچين
49,993
%5
خساپا
1,590
%1
قثابت
93,850
%1
وسينا
9,823
%5
ولساپا
6,448
%5
امين يكم
10,146
%0
خرينگ
49,866
%5
بفجر
29,489
%5
فولاد
9,626
%5
بترانس
41,691
%5
وصنا
11,346
%5
وتوكا
19,417
%5
ونوين
4,249
%1
وخاور
11,906
%5
بسويچ
75,125
%3
سيستم
18,314
%5
واعتبار
6,949
%4
وكار
16,234
%2
وبانك
16,846
%5
صمسكن912
307,762
%-1
دانا
8,426
%5
غنوش
36,835
%5
فلوله
26,756
%1
شبريز
25,478
%5
شنفت2
43,000
%0
خگستر
4,020
%4
دعبيد
61,050
%5
شسپا
23,364
%5
وبملت4
19,318
%5
كاذر
34,008
%0
افق
142,515
%5
دامين
20,301
%5
ختور
91,502
%5
كمنگنز
68,043
%5
آسيا
22,514
%5
سغرب
25,040
%5
واميد
24,398
%5
صخود412
975,116
%0
غمارگ
52,850
%5
وبصادر4
1,754
%2
كيان
22,474
%0
تصميم
12,417
%0
فسرب
100,778
%-1
فروس
28,388
%5
وتوشه
28,541
%5
آپ
30,700
%5
لسرما
26,083
%-1
فنورد
82,112
%5
دفارا
98,816
%-1
قلرست
31,983
%5
صايپا012
1,001,331
%-1
كرازي
28,932
%5
خموتور
12,068
%-2
وصنعت
10,977
%4
پلاسك
9,918
%-1
فنوال
27,515
%5
والبر
20,586
%5
ومعادن
11,766
%5
ونيروح
5,083
%2
لوتوس
14,532
%5
خكار
18,763
%5
وپترو
19,972
%3
پرداخت
38,385
%4
ثاباد
20,882
%5
غشاذر
33,165
%5
كاوه
13,542
%5
دالبر
25,904
%2
بورس
107,700
%5
حكشتي
27,403
%17
سقاين
53,239
%5
شپارس
32,315
%5
دابور
40,940
%-1
غشصفا
35,988
%-5
شكلر
40,538
%2
تكشا
46,335
%2
كگاز
51,777
%0
ونيرو
6,948
%5
پاكشو
44,287
%0
كگلح
11,907
%7
بالبر
29,271
%5
لابسا
42,235
%0
قنيشا
37,648
%5
ثشاهد
14,495
%5
پاسا
24,018
%-3
خشرق
20,984
%5
وتجارت
1,902
%2
چفيبر
8,875
%5
سرو
42,297
%3
فايرا
22,985
%5
كاردان
122,692
%4
شفن
193,151
%3
سكرد
12,959
%5
لخزر
103,972
%5
خودرو
1,653
%5
مداران
35,705
%5
فيروزه
110,178
%3
سبجنو
36,656
%5
ددام
25,055
%-2
ثامان
16,510
%4
فاسمين
42,473
%5
فباهنر
45,825
%5
قپيرا
92,528
%-5
رمپنا
25,511
%5
كهمدا
37,389
%5
سخزر
20,889
%5
كماسه
100,257
%5
دارو
62,113
%3
وتوس
8,755
%2
صنوين
69,635
%2
فپنتا
193,121
%-2
همراه
32,910
%5
ديران
21,304
%-3
بشهاب
57,102
%1
بكاب
84,171
%-1
البرز
12,136
%5
ختوقا
5,027
%3
صايپا203
950,107
%0
دپارس
99,736
%2
پارند
10,403
%1
شخارك
38,445
%5
ولصنم
10,249
%5
سپ
42,053
%5
فرآور
25,031
%5
وبملت
19,318
%5
وآذر
125,795
%5
ياقوت
10,498
%0
غدام
114,354
%-5
وسپه
12,075
%5
شستا
16,215
%5
وتوصا
13,331
%5
وايران
13,624
%17
شوينده
52,382
%5
امين يكم2
1
%-100
تكنو
17,209
%5
حتايد
19,529
%5
رتكو
31,540
%5
افران
10,779
%0
ثمسكن
8,061
%4
دلر
128,503
%5
سخاش
80,462
%5
سفانو
32,220
%5
ساراب
18,513
%5
كسرا
32,660
%5
فخاس
29,799
%1
خپويش
103,942
%5
كاما
88,716
%5
زمگسا
49,119
%5
لپارس
121,770
%5
دسبحان
22,936
%1
ثشرق
8,091
%5
پارس
132,285
%3
غمهرا
123,810
%-5
سشمال
12,395
%5
وپخش
151,255
%5
پكوير
20,650
%-5
ورنا
8,363
%5
وخارزم
10,582
%5
خمحور
26,315
%5
خاهن
22,898
%-5
شاراك
27,043
%5
شپنا
13,480
%5
شبندر4
20,578
%20
كچاد4
14,683
%4
دزهراوي
23,431
%5
كطبس
37,479
%5
فسپا
32,456
%-3
پارسيان
14,026
%5
وپاسار
9,465
%5
كپارس
69,875
%5
پسهند
47,893
%5
نگين
35,689
%0
سصفها
90,268
%5
رمپنا4
25,511
%5
جم2
31,855
%0
فيروزا
19,459
%0
تملت
12,686
%5
وسكاب
6,676
%5
ولملت
14,772
%3
دسينا
47,507
%-3
شپاكسا
40,320
%5
وبيمه
7,800
%1
سرود
17,643
%5
چدن
29,883
%5
داسوه
27,163
%2
خريخت
6,098
%2
فسازان
30,640
%5
ملت
19,478
%5
وبشهر
21,825
%5
شنفت
45,261
%5
سنير
66,284
%5
قهكمت
47,256
%5
سيلام
11,903
%5
خلنت
86,088
%-1
پرديس
8,237
%5
قزوين
31,821
%5
افق ملت
94,457
%4
سكرما
18,591
%5
سفارس
20,312
%5
شپنا4
13,480
%5
تمحركه
18,850
%5
ساروم
26,377
%5
حپترو
36,535
%5
كخاك
86,811
%-1
شاملا
87,367
%2
غبهنوش
83,652
%5
خمهر
10,267
%5
وتوسم
13,458
%5
ثاخت
7,509
%1
خنصير
23,534
%-2
فمراد
58,979
%3
كچاد
14,683
%5
وبهمن
13,048
%5
دفرا
28,899
%3
غپينو
13,172
%2
فارس4
15,764
%5
نوري
117,162
%5
خكمك
19,190
%5
تايرا
21,585
%5
كفپارس
245,849
%-5
دكيمي
28,028
%5
بفجر4
29,489
%5
بنيرو
58,553
%5
غشهد
14,747
%-3
كسرام
148,416
%5
شپديس
67,239
%5
فاراك
13,960
%4
وليز
22,025
%5
سدشت4
33,237
%0
حكشتي4
27,403
%17
بموتو
44,782
%3
وپست
16,947
%5
حتوكا
22,704
%5
غگل
7,677
%4
بكام
144,606
%1
تاپيكو
9,837
%5
شبهرن
62,341
%5
كروي
34,989
%5
اخابر
15,266
%5
ختراك
23,238
%0
ولغدر
9,013
%-1
پكرمان
30,559
%-5
تاصيكو
13,351
%5
دكوثر
27,394
%4
پارسان
18,143
%5
مرقام
32,393
%5
چافست
26,283
%5
پدرخش
110,637
%5
كترام
42,225
%5
غالبر
20,615
%2
كساوه
45,189
%5
فارس
15,764
%4
فلامي
85,035
%-2
ونيكي
22,076
%5
تنوين
10,571
%5
وساخت
42,807
%-5
ديرانح
18,056
%-5
وغدير
10,269
%5
خبهمن
11,989
%5
سشرق
10,847
%5
سدشت
33,237
%-1
جم پيلن
63,179
%5
صينا205
1,042,930
%5
سدور
10,507
%5
شكربن
86,586
%5
پارس2
131,000
%2
اخابر4
15,266
%5
مبين
24,057
%5
ركيش
15,121
%5
صخود0004
999,854
%0
خفنر
21,914
%3
وبصادر
1,754
%2
كساپا
26,418
%5
وبوعلي
13,997
%5
سيمرغ
31,048
%5
غسالم
11,722
%2
حفاري
13,489
%5
فخوز
25,249
%5
كسعدي
25,233
%1
دلقما
21,595
%5
سهرمز
17,101
%5
تيپيكو
61,597
%5
شبريز4
25,478
%4
نمرينو
52,419
%5
لبوتان
55,139
%5
تكمبا
15,712
%5
فجام
44,727
%1
ستران
41,675
%5
ثفارس
17,759
%-4
شسينا
196,362
%5
غگرجي
43,768
%2
ارمغان
10,089
%0
غشان
94,582
%-4
خوساز
11,328
%1
وسينا2
9,823
%5
جم
33,121
%5
سبهان
59,827
%5
دانا4
8,426
%4
كلوند
28,944
%5
دابورح
36,042
%-1
خزر
11,341
%5
ثنوسا
10,209
%5
وپارس
2,031
%1
دجابر
37,977
%5
زپارس
69,719
%5
واتي
15,904
%5
دشيمي
45,058
%3
خچرخش
13,306
%5
سمازن
13,004
%5
ونفت
15,698
%5
غپاك
12,625
%5
بركت
12,184
%1
دتماد
46,352
%5
فاما
32,059
%5
كمند
10,256
%0
ساربيل
63,066
%5
غاذر
49,471
%5
شبندر
20,578
%21
حفارس
8,320
%5
فملي
14,739
%5
سپاها
11,643
%5
كگل
14,504
%5
شيران
23,823
%5
قشكر
36,717
%5
دسبحانح
19,204
%3
شفا
50,550
%5
بذر
82,118
%6
سيدكو
8,529
%5
وساپا
9,465
%-4
قشهد
26,162
%5
كرماشا
28,995
%5
فاذر
38,190
%-1
شيراز
36,366
%5
سپاس
10,169
%0
قرن
66,917
%5
دروز
17,913
%-1
وتجارت4
1,902
%3
قصفها
183,852
%5
رانفور
35,349
%5
صخابر102
999,695
%1
شدوص
26,131
%5
فولاژ
19,082
%5
رتاپ
13,578
%5
سفار
98,148
%4
پكويرح
14,732
%-6
سهگمت
30,264
%5
وملي
219,541
%5
پتاير
76,615
%5
سخوز
20,908
%5
خاذين
8,250
%3
خپارس
6,381
%5
غبشهر
32,695
%5
زكوثر
30,320
%5
تپمپي
40,432
%5
كبافق
39,976
%3
قمرو
60,148
%2
هاي وب
23,637
%5
كوير
35,997
%5
دسبحا
23,473
%5
شفارس
40,436
%5
شگل
39,605
%11
كالا
80,518
%3
غچين
49,993
%5
خساپا
1,590
%1
قثابت
93,850
%1
وسينا
9,823
%5
ولساپا
6,448
%5
امين يكم
10,146
%0
خرينگ
49,866
%5
بفجر
29,489
%5
فولاد
9,626
%5
بترانس
41,691
%5
وصنا
11,346
%5
وتوكا
19,417
%5
ونوين
4,249
%1
وخاور
11,906
%5
بسويچ
75,125
%3
سيستم
18,314
%5
واعتبار
6,949
%4
وكار
16,234
%2
وبانك
16,846
%5
صمسكن912
307,762
%-1
دانا
8,426
%5
غنوش
36,835
%5
فلوله
26,756
%1
شبريز
25,478
%5
شنفت2
43,000
%0
خگستر
4,020
%4
دعبيد
61,050
%5
شسپا
23,364
%5
وبملت4
19,318
%5
كاذر
34,008
%0
افق
142,515
%5
دامين
20,301
%5
ختور
91,502
%5
كمنگنز
68,043
%5
آسيا
22,514
%5
سغرب
25,040
%5
واميد
24,398
%5
صخود412
975,116
%0
غمارگ
52,850
%5
وبصادر4
1,754
%2
كيان
22,474
%0
تصميم
12,417
%0
فسرب
100,778
%-1
فروس
28,388
%5
وتوشه
28,541
%5
آپ
30,700
%5
لسرما
26,083
%-1
فنورد
82,112
%5
دفارا
98,816
%-1
قلرست
31,983
%5
صايپا012
1,001,331
%-1
كرازي
28,932
%5
خموتور
12,068
%-2
وصنعت
10,977
%4
پلاسك
9,918
%-1
فنوال
27,515
%5
والبر
20,586
%5
ومعادن
11,766
%5
ونيروح
5,083
%2
لوتوس
14,532
%5
خكار
18,763
%5
وپترو
19,972
%3
پرداخت
38,385
%4
ثاباد
20,882
%5
غشاذر
33,165
%5
كاوه
13,542
%5
دالبر
25,904
%2
بورس
107,700
%5
حكشتي
27,403
%17
سقاين
53,239
%5
شپارس
32,315
%5
دابور
40,940
%-1
غشصفا
35,988
%-5
شكلر
40,538
%2
تكشا
46,335
%2
كگاز
51,777
%0
ونيرو
6,948
%5
پاكشو
44,287
%0
كگلح
11,907
%7
بالبر
29,271
%5
لابسا
42,235
%0
قنيشا
37,648
%5
ثشاهد
14,495
%5
پاسا
24,018
%-3
خشرق
20,984
%5
وتجارت
1,902
%2
چفيبر
8,875
%5
سرو
42,297
%3
فايرا
22,985
%5
كاردان
122,692
%4
شفن
193,151
%3
سكرد
12,959
%5
لخزر
103,972
%5
خودرو
1,653
%5
مداران
35,705
%5
فيروزه
110,178
%3
سبجنو
36,656
%5
ددام
25,055
%-2
ثامان
16,510
%4
فاسمين
42,473
%5
فباهنر
45,825
%5
قپيرا
92,528
%-5
رمپنا
25,511
%5
كهمدا
37,389
%5
سخزر
20,889
%5
كماسه
100,257
%5
دارو
62,113
%3
وتوس
8,755
%2
صنوين
69,635
%2
فپنتا
193,121
%-2
همراه
32,910
%5
ديران
21,304
%-3
بشهاب
57,102
%1
بكاب
84,171
%-1
البرز
12,136
%5
ختوقا
5,027
%3
صايپا203
950,107
%0
دپارس
99,736
%2
پارند
10,403
%1
شخارك
38,445
%5
ولصنم
10,249
%5
سپ
42,053
%5