Friday, 18 September, 2020 / جمعه ۲۸ شهريور ۱۳۹۹

شرکت شاهد (سهامی عام)

شرکت شاهد (سهامی عام) با موافقت حضرت امام (ره) و با سرمایه اولیه 100.000.000 ریال و با انجام برنامه ریزی جامع متکی به همکاری و همفکری معنوی تمام ارگانها و نهادهای مسئول در سال 1363از سوی مسئولین محترم بنیاد شهید تاسیس و تحت شماره 53558 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و در سال 84 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و نماد ثشاهد در گروه املاک و مستغلات طبقه بندی گردید . سرمایه شرکت در مقطع مذکور 410.000 میلیون ریال بوده که در حال حاضر به 4.006.632 میلیون ریال افزایش یافته است .
شایان ذکر است که شناسایی شرکت های ممتاز یا دارای موقعیت برتر در بورس اوراق بهادار کشورهای مختلف بر پایه معیارهای نقد شوندگی سهام ؛ میزان تاثیر پذیری شرکت بر بازار و برتری نسبت های مالی انجام میشود که این خود نشانی دیگر از عملکرد مناسب مدیران مجموعه شاهد میباشد زیرا بورس اوراق بهادار تهران نیز بر اساس معیار های سه گانه ؛ تعداد سهام و ارزش سهام داده و ستد شده و تناوب داد و ستد و همچنین معیار تاثیرپذیری شرکت بر بازار اقدام به رتبه بندی شرکتهای مختلف بورسی نموده است . شرکت شاهد در زمینه های املاک و مستغلات ؛ بازرگانی ؛ سوخت و انرژی و نیز بازار سرمایه فعالیت گسترده دارد که اداره هر یک از این زمینه های مذکور توسط یک شرکت تخصصی میباشد . برای آشنایی بیشتر با هر یک از شرکتهای تابعه این هلدینگ مرکزی به لینک شرکتهای تابعه در صفحه اصلی مراجعه فرمایید .

برنامه زمانبندي پرداخت سود سهام شرکت شاهد براي سال مالي منتهي به 1398/3/31
ردیف سهامداران از تاریخ لغایت تاریخ
1 حقیقی 98/09/01 98/11/30
2 حقوقی خرداد ماه سال 99
box
سه حرف اول فامیلی :
 
قسمت عددی کدبورسی:
  
رمز عبور :
 
فرآور
26,350
%5
وبملت
6,350
%0
وآذر
125,780
%-5
ياقوت
11,020
%0
افقح
67,400
%-5
غدام
132,030
%5
ختورح
28,540
%10
وسپه
18,570
%5
غدشت
309,680
%-5
وتوصا
15,420
%-5
وايران
11,480
%-5
شوينده
39,650
%5
كدما
134,240
%5
تكنو
15,430
%-5
حتايد
21,430
%0
رتكو
19,530
%-5
افران
11,700
%0
ثمسكن
7,990
%-5
غزر
73,050
%-3
دلر
101,160
%5
سخاش
78,720
%-4
سفانو
34,880
%2
ساراب
13,040
%-5
كسرا
25,870
%-5
فخاس
39,920
%5
كاما
185,360
%1
زمگسا
29,530
%-5
لپارس
392,310
%-5
فخاسح
34,810
%-4
دسبحان
19,770
%-4
ثشرق
7,660
%-5
پارس
171,560
%2
غمهرا
110,540
%-5
سشمال
12,820
%-5
وپخش
127,170
%5
پكوير
15,760
%-5
ورنا
11,800
%-5
وخارزم
11,770
%5
خمحور
60,550
%-5
شاراك
27,660
%5
دزهراوي
13,800
%-4
كطبس
53,870
%-5
فسپا
49,580
%-5
شپارسح
13,492
%4
وپاسار
11,250
%1
پسهند
51,460
%-5
نگين
51,000
%0
سيتا
22,060
%-3
وسخراج
1,960
%5
تصميم2
1
%-100
سصفها
115,420
%-5
فيروزا
20,600
%0
تملت
13,640
%-5
وسكاب
7,630
%-1
ولملت
12,660
%-5
دسينا
33,960
%-5
شپاكسا
30,670
%2
وبيمه
4,060
%11
سرود
15,980
%-5
چدن
29,700
%-4
داسوه
35,570
%1
فسازان
41,160
%5
سصوفي
20,260
%-5
ملت
14,490
%-2
وبشهر
17,440
%5
شنفت
67,690
%2
سنير
96,670
%-5
قهكمت
46,400
%5
سيلام
10,810
%-5
ثبهساز
4,670
%5
خلنت
97,470
%-5
پرديس
9,180
%0
قزوين
39,820
%-5
افق ملت
161,700
%-1
سكرما
17,380
%-5
سفارس
18,580
%4
ساروم
25,660
%5
شاملا
74,700
%2
غبهنوش
66,260
%-5
خمهر
8,760
%-5
وتوسم
13,860
%5
ثاخت
5,290
%0
خنصير
53,220
%-5
فمراد
158,220
%-5
كچاد
20,630
%5
وبهمن
19,990
%-5
دتمادح
36,820
%3
دفرا
28,690
%-5
غپينو
6,610
%-4
ثاميد
2,210
%5
اميد
17,560
%-5
نوري
193,490
%1
كويرح
12,730
%-6
خكمك
59,980
%-5
تايرا
25,190
%-5
دكيمي
28,000
%-5
كنور
49,410
%5
بنيرو
72,350
%-5
غشهد
8,010
%-5
شپديس
122,290
%5
تاپيكو2
20,640
%0
فاراك
11,370
%-5
وليز
10,300
%-5
بموتو
48,630
%0
وپست
11,930
%-2
درازك
43,270
%-1
حتوكا
16,010
%-5
غگل
6,480
%-5
بكام
7,130
%-5
تاپيكو
20,820
%-2
شبهرن
72,260
%4
كروي
42,230
%-4
اخابر
22,050
%0
ولغدر
19,370
%-5
وتوكا2
12,050
%5
پكرمان
22,030
%-5
تاصيكو
13,470
%3
دكوثر
27,350
%-5
پارسان
28,960
%5
پسهند2
52,672
%0
كفرا
43,090
%5
چافست
27,220
%-5
چكاوه
39,720
%-5
فارس
31,500
%5
ونيكي
42,520
%3
تنوين
12,160
%2
وتوكاح
10,161
%1
وساخت
47,530
%-4
وغدير
17,700
%5
خبهمن
27,570
%-5
سشرق
8,150
%-5
سدشت
36,960
%5
جم پيلن
94,050
%0
سدور
8,740
%-5
شكربن
63,640
%-5
مبين
28,770
%2
ركيش
17,620
%-5
خفنر
21,070
%-5
وبصادر
4,160
%5
كساپا
21,070
%-5
وبوعلي
9,500
%3
سيمرغ
19,630
%1
غسالم
5,660
%2
كدماح
108,570
%1
حفاري
13,210
%-5
فخوز
53,040
%1
چكاپا
11,350
%5
كسعدي
67,700
%-5
دلقما
36,470
%-5
سهرمز
17,170
%5
تيپيكو
55,250
%5
ما
6,630
%-5
ياقوت2
1
%-100
نمرينو
68,630
%-5
كگازح
19,520
%10
لبوتان
83,410
%-5
تكمبا
10,940
%-5
فجام
61,750
%-5
ستران
42,190
%-5
ثفارس
10,990
%-5
شسينا
537,910
%5
ارمغان
10,060
%0
غشان
59,090
%1
خوساز
10,150
%-5
كحافظ
15,330
%5
جم
48,690
%5
سبهان
62,290
%4
كلوند
27,270
%-5
خزر
9,250
%-5
ثنوسا
12,770
%-5
پترولح
11,950
%10
وپارس
5,290
%-5
دجابر
44,220
%4
زپارس
76,230
%-5
واتي
14,140
%3
دشيمي
60,450
%5
خچرخش
22,640
%-5
سمازن
10,360
%-5
ونفت
14,930
%5
بركت
19,710
%-5
دتماد
40,410
%4
فاما
19,460
%-5
كمند
10,070
%0
ساربيل
115,860
%-5
ثشرقح
5,170
%-7
تاصيكوح
11,530
%-1
غاذر
94,210
%-5
فملي
36,990
%5
سپاها
10,240
%-5
كگل
25,070
%5
شيران
36,240
%1
قشكر
47,890
%-5
سرو2
1
%-100
شفا
59,610
%4
وصندوق
18,850
%0
بذر
124,220
%-2
سيدكو
8,160
%2
وساپا
12,380
%-5
قشهد
33,300
%-5
آبادا
26,930
%-5
كرماشا
48,200
%4
شيراز
71,090
%5
خمحركه
9,610
%-5
سپاس
10,050
%0
قرن
58,990
%-3
صگل411
1,005,633
%-3
دروز
20,650
%-5
قصفها
196,740
%4
رانفور
31,040
%5
صخابر102
991,000
%-2
شدوص
21,120
%-5
فولاژ
29,400
%5
سفار
109,430
%-5
سهگمت
18,230
%5
فجر
61,590
%5
وملي
595,670
%-5
پتاير
111,250
%-5
سخوز
19,720
%5
خاذين
8,370
%-5
كچاد2
20,630
%5
خپارس
10,470
%-5
غبشهر
21,920
%3
زكوثر
23,340
%-4
تپمپي
51,930
%-5
كبافق
36,010
%-4
قمرو
37,270
%-5
ارزش
12,320
%-1
كوير
15,360
%-3
خراسان
93,010
%5
دسبحا
17,660
%1
شفارس
35,200
%-5
شگل
32,280
%3
كالا
47,500
%5
غچين
56,970
%-5
خساپا
3,040
%-3
قثابت
99,700
%5
وسينا
13,330
%1
ولساپا
4,850
%-5
امين يكم
10,420
%0
خرينگ
29,160
%-4
بفجر
31,750
%5
داناح
5,170
%10
فولاد
20,550
%5
بترانس
43,400
%-4
وصنا
11,150
%-3
وتوكا
12,040
%5
ونوين
4,420
%4
وخاور
11,810
%2
بسويچ
48,760
%-5
سيستم
26,700
%5
واعتبار
8,240
%-5
وبانك
20,050
%5
فيروزه2
1
%-100
ولپارس
3,850
%5
صمسكن912
197,499
%0
دانا
8,150
%2
غنوش
95,030
%-5
فلوله
27,260
%-5
خگستر
5,960
%-5
دعبيد
35,590
%-4
شسپا
23,100
%5
كاذر
33,390
%5
افق
73,490
%-5
انرژي3
441,340
%-5
دامين
14,670
%3
ختور
38,570
%-2
كمنگنز
86,630
%0
دسبحاح
16,920
%-1
آسيا
28,750
%5
سغرب
21,960
%-5
واميد
45,050
%-3
صخود412
992,879
%0
غمارگ
31,270
%-4
چكارن
5,030
%-5
كيان
25,290
%0
كيان2
1
%-100
تصميم
14,410
%0
فسرب
129,520
%4
فروس
23,300
%-5
وتوشه
24,140
%-5
آپ
21,980
%2
وسقم
1,350
%4
لسرما
26,390
%-5
فنورد
116,660
%5
دفارا
72,350
%5
قلرست
27,370
%-5
صايپا012
1,001,592
%-2
كرازي
18,890
%-5
خموتور
13,920
%-5
وصنعت
10,830
%2
كگل2
25,070
%5
كپشير
55,740
%-5
پلاسك
9,600
%-5
فنوال
38,280
%-5
والبر
19,920
%5
امين
15,660
%-5
ومعادن
18,550
%5
لوتوس
16,150
%5
خكار
38,580
%-5
وپترو
17,240
%5
پرداخت
43,680
%1
ثاباد
33,840
%-5
غشاذر
23,240
%-5
كاوه
24,760
%5
دالبر
21,540
%0
سقاين
45,110
%-3
شپارس
15,930
%-4
دابور
39,920
%5
غشصفا
28,260
%-5
پارسا306
970,000
%-2
انرژي1
464,510
%-5
دارا يكم
245,150
%-4
كگاز
26,330
%-5
پاكشو
72,890
%1
بالبر
27,380
%-5
لابسا
34,920
%-5
قنيشا
99,000
%5
ثشاهد
50,160
%-5
خشرق
19,840
%-5
وتجارت
3,590
%3
چفيبر
11,550
%-5
افران2
1
%-100
سرو
71,820
%-3
فايرا
19,750
%5
كاردان
218,100
%0
شفن
309,220
%5
سكرد
11,220
%-5
لخزر
228,910
%-5
خودرو
3,510
%-2
مداران
32,210
%-5
فيروزه
217,290
%-2
وبملت2
6,280
%0
سبجنو
33,080
%1
ددام
14,770
%-5
ثامان
23,280
%-5
فاسمين
58,820
%5
فباهنر
68,070
%2
قپيرا
80,680
%-5
كهمدا
28,710
%5
سخزر
31,480
%-5
دارو
53,000
%-4
وتوس
29,720
%-5
صنوين
117,920
%-2
فپنتا
264,140
%-3
همراه
46,300
%1
ثاختح
2,870
%2
صخود0012
1,020,000
%0
ديران
23,870
%-8
پترول
13,700
%5
بشهاب
74,210
%-5
كمنگنز2
88,959
%0
بكاب
116,170
%5
ختوقا
4,540
%0
دپارس
98,420
%5
پارند
11,700
%0
شخارك
48,060
%5
ولصنم
11,060
%-5
سپ
23,980
%-3
فرآور
26,350
%5
وبملت
6,350
%0
وآذر
125,780
%-5
ياقوت
11,020
%0
افقح
67,400
%-5
غدام
132,030
%5
ختورح
28,540
%10
وسپه
18,570
%5
غدشت
309,680
%-5
وتوصا
15,420
%-5
وايران
11,480
%-5
شوينده
39,650
%5
كدما
134,240
%5
تكنو
15,430
%-5
حتايد
21,430
%0
رتكو
19,530
%-5
افران
11,700
%0
ثمسكن
7,990
%-5
غزر
73,050
%-3
دلر
101,160
%5
سخاش
78,720
%-4
سفانو
34,880
%2
ساراب
13,040
%-5
كسرا
25,870
%-5
فخاس
39,920
%5
كاما
185,360
%1
زمگسا
29,530
%-5
لپارس
392,310
%-5
فخاسح
34,810
%-4
دسبحان
19,770
%-4
ثشرق
7,660
%-5
پارس
171,560
%2
غمهرا
110,540
%-5
سشمال
12,820
%-5
وپخش
127,170
%5
پكوير
15,760
%-5
ورنا
11,800
%-5
وخارزم
11,770
%5
خمحور
60,550
%-5
شاراك
27,660
%5
دزهراوي
13,800
%-4
كطبس
53,870
%-5
فسپا
49,580
%-5
شپارسح
13,492
%4
وپاسار
11,250
%1
پسهند
51,460
%-5
نگين
51,000
%0
سيتا
22,060
%-3
وسخراج
1,960
%5
تصميم2
1
%-100
سصفها
115,420
%-5
فيروزا
20,600
%0
تملت
13,640
%-5
وسكاب
7,630
%-1
ولملت
12,660
%-5
دسينا
33,960
%-5
شپاكسا
30,670
%2
وبيمه
4,060
%11
سرود
15,980
%-5
چدن
29,700
%-4
داسوه
35,570
%1
فسازان
41,160
%5
سصوفي
20,260
%-5
ملت
14,490
%-2
وبشهر
17,440
%5
شنفت
67,690
%2
سنير
96,670
%-5
قهكمت
46,400
%5
سيلام
10,810
%-5
ثبهساز
4,670
%5
خلنت
97,470
%-5
پرديس
9,180
%0
قزوين
39,820
%-5
افق ملت
161,700
%-1
سكرما
17,380
%-5
سفارس
18,580
%4
ساروم
25,660
%5
شاملا
74,700
%2
غبهنوش
66,260
%-5
خمهر
8,760
%-5
وتوسم
13,860
%5
ثاخت
5,290
%0
خنصير
53,220
%-5
فمراد
158,220
%-5
كچاد
20,630
%5
وبهمن
19,990
%-5
دتمادح
36,820
%3
دفرا
28,690
%-5
غپينو
6,610
%-4
ثاميد
2,210
%5
اميد
17,560
%-5
نوري
193,490
%1
كويرح
12,730
%-6
خكمك
59,980
%-5
تايرا
25,190
%-5
دكيمي
28,000
%-5
كنور
49,410
%5
بنيرو
72,350
%-5
غشهد
8,010
%-5
شپديس
122,290
%5
تاپيكو2
20,640
%0
فاراك
11,370
%-5
وليز
10,300
%-5
بموتو
48,630
%0
وپست
11,930
%-2
درازك
43,270
%-1
حتوكا
16,010
%-5
غگل
6,480
%-5
بكام
7,130
%-5
تاپيكو
20,820
%-2
شبهرن
72,260
%4
كروي
42,230
%-4
اخابر
22,050
%0
ولغدر
19,370
%-5
وتوكا2
12,050
%5
پكرمان
22,030
%-5
تاصيكو
13,470
%3
دكوثر
27,350
%-5
پارسان
28,960
%5
پسهند2
52,672
%0
كفرا
43,090
%5
چافست
27,220
%-5
چكاوه
39,720
%-5
فارس
31,500
%5
ونيكي
42,520
%3
تنوين
12,160
%2
وتوكاح
10,161
%1
وساخت
47,530
%-4
وغدير
17,700
%5
خبهمن
27,570
%-5
سشرق
8,150
%-5
سدشت
36,960
%5
جم پيلن
94,050
%0
سدور
8,740
%-5
شكربن
63,640
%-5
مبين
28,770
%2
ركيش
17,620
%-5
خفنر
21,070
%-5
وبصادر
4,160
%5
كساپا
21,070
%-5
وبوعلي
9,500
%3
سيمرغ
19,630
%1
غسالم
5,660
%2
كدماح
108,570
%1
حفاري
13,210
%-5
فخوز
53,040
%1
چكاپا
11,350
%5
كسعدي
67,700
%-5
دلقما
36,470
%-5
سهرمز
17,170
%5
تيپيكو
55,250
%5
ما
6,630
%-5
ياقوت2
1
%-100
نمرينو
68,630
%-5
كگازح
19,520
%10
لبوتان
83,410
%-5
تكمبا
10,940
%-5
فجام
61,750
%-5
ستران
42,190
%-5
ثفارس
10,990
%-5
شسينا
537,910
%5
ارمغان
10,060
%0
غشان
59,090
%1
خوساز
10,150
%-5
كحافظ
15,330
%5
جم
48,690
%5
سبهان
62,290
%4
كلوند
27,270
%-5
خزر
9,250
%-5
ثنوسا
12,770
%-5
پترولح
11,950
%10
وپارس
5,290
%-5
دجابر
44,220
%4
زپارس
76,230
%-5
واتي
14,140
%3
دشيمي
60,450
%5
خچرخش
22,640
%-5
سمازن
10,360
%-5
ونفت
14,930
%5
بركت
19,710
%-5
دتماد
40,410
%4
فاما
19,460
%-5
كمند
10,070
%0
ساربيل
115,860
%-5
ثشرقح
5,170
%-7
تاصيكوح
11,530
%-1
غاذر
94,210
%-5
فملي
36,990
%5
سپاها
10,240
%-5
كگل
25,070
%5
شيران
36,240
%1
قشكر
47,890
%-5
سرو2
1
%-100
شفا
59,610
%4
وصندوق
18,850
%0
بذر
124,220
%-2
سيدكو
8,160
%2
وساپا
12,380
%-5
قشهد
33,300
%-5
آبادا
26,930
%-5
كرماشا
48,200
%4
شيراز
71,090
%5
خمحركه
9,610
%-5
سپاس
10,050
%0
قرن
58,990
%-3
صگل411
1,005,633
%-3
دروز
20,650
%-5
قصفها
196,740
%4
رانفور
31,040
%5
صخابر102
991,000
%-2
شدوص
21,120
%-5
فولاژ
29,400
%5
سفار
109,430
%-5
سهگمت
18,230
%5
فجر
61,590
%5
وملي
595,670
%-5
پتاير
111,250
%-5
سخوز
19,720
%5
خاذين
8,370
%-5
كچاد2
20,630
%5
خپارس
10,470
%-5
غبشهر
21,920
%3
زكوثر
23,340
%-4
تپمپي
51,930
%-5
كبافق
36,010
%-4
قمرو
37,270
%-5
ارزش
12,320
%-1
كوير
15,360
%-3
خراسان
93,010
%5
دسبحا
17,660
%1
شفارس
35,200
%-5
شگل
32,280
%3
كالا
47,500
%5
غچين
56,970
%-5
خساپا
3,040
%-3
قثابت
99,700
%5
وسينا
13,330
%1
ولساپا
4,850
%-5
امين يكم
10,420
%0
خرينگ
29,160
%-4
بفجر
31,750
%5
داناح
5,170
%10
فولاد
20,550
%5
بترانس
43,400
%-4
وصنا
11,150
%-3
وتوكا
12,040
%5
ونوين
4,420
%4
وخاور
11,810
%2
بسويچ
48,760
%-5
سيستم
26,700
%5
واعتبار
8,240
%-5
وبانك
20,050
%5
فيروزه2
1
%-100
ولپارس
3,850
%5
صمسكن912
197,499
%0
دانا
8,150
%2
غنوش
95,030
%-5
فلوله
27,260
%-5
خگستر
5,960
%-5
دعبيد
35,590
%-4
شسپا
23,100
%5
كاذر
33,390
%5
افق
73,490
%-5
انرژي3
441,340
%-5
دامين
14,670
%3
ختور
38,570
%-2
كمنگنز
86,630
%0
دسبحاح
16,920
%-1
آسيا
28,750
%5
سغرب
21,960
%-5
واميد
45,050
%-3
صخود412
992,879
%0
غمارگ
31,270
%-4
چكارن
5,030
%-5
كيان
25,290
%0
كيان2
1
%-100
تصميم
14,410
%0
فسرب
129,520
%4
فروس
23,300
%-5
وتوشه
24,140
%-5
آپ
21,980
%2
وسقم
1,350
%4
لسرما
26,390
%-5
فنورد
116,660
%5
دفارا
72,350
%5
قلرست
27,370
%-5
صايپا012
1,001,592
%-2
كرازي
18,890
%-5
خموتور
13,920
%-5
وصنعت
10,830
%2
كگل2
25,070
%5
كپشير
55,740
%-5
پلاسك
9,600
%-5
فنوال
38,280
%-5
والبر
19,920
%5
امين
15,660
%-5
ومعادن
18,550
%5
لوتوس
16,150
%5
خكار
38,580
%-5
وپترو
17,240
%5
پرداخت
43,680
%1
ثاباد
33,840
%-5
غشاذر
23,240
%-5
كاوه
24,760
%5
دالبر
21,540
%0
سقاين
45,110
%-3
شپارس
15,930
%-4
دابور
39,920
%5
غشصفا
28,260
%-5
پارسا306
970,000
%-2
انرژي1
464,510
%-5
دارا يكم
245,150
%-4
كگاز
26,330
%-5
پاكشو
72,890
%1
بالبر
27,380
%-5
لابسا
34,920
%-5
قنيشا
99,000
%5
ثشاهد
50,160
%-5
خشرق
19,840
%-5
وتجارت
3,590
%3
چفيبر
11,550
%-5
افران2
1
%-100
سرو
71,820
%-3
فايرا
19,750
%5
كاردان
218,100
%0
شفن
309,220
%5
سكرد
11,220
%-5
لخزر
228,910
%-5
خودرو
3,510
%-2
مداران
32,210
%-5
فيروزه
217,290
%-2
وبملت2
6,280
%0
سبجنو
33,080
%1
ددام
14,770
%-5
ثامان
23,280
%-5
فاسمين
58,820
%5
فباهنر
68,070
%2
قپيرا
80,680
%-5
كهمدا
28,710
%5
سخزر
31,480
%-5
دارو
53,000
%-4
وتوس
29,720
%-5
صنوين
117,920
%-2
فپنتا
264,140
%-3
همراه
46,300
%1
ثاختح
2,870
%2
صخود0012
1,020,000
%0
ديران
23,870
%-8
پترول
13,700
%5
بشهاب
74,210
%-5
كمنگنز2
88,959
%0
بكاب
116,170
%5
ختوقا
4,540
%0
دپارس
98,420
%5
پارند
11,700
%0
شخارك
48,060
%5
ولصنم
11,060
%-5
سپ
23,980
%-3