Tuesday, 4 August, 2020 / سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

شرکت شاهد (سهامی عام)

شرکت شاهد (سهامی عام) با موافقت حضرت امام (ره) و با سرمایه اولیه 100.000.000 ریال و با انجام برنامه ریزی جامع متکی به همکاری و همفکری معنوی تمام ارگانها و نهادهای مسئول در سال 1363از سوی مسئولین محترم بنیاد شهید تاسیس و تحت شماره 53558 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و در سال 84 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و نماد ثشاهد در گروه املاک و مستغلات طبقه بندی گردید . سرمایه شرکت در مقطع مذکور 410.000 میلیون ریال بوده که در حال حاضر به 4.006.632 میلیون ریال افزایش یافته است .
شایان ذکر است که شناسایی شرکت های ممتاز یا دارای موقعیت برتر در بورس اوراق بهادار کشورهای مختلف بر پایه معیارهای نقد شوندگی سهام ؛ میزان تاثیر پذیری شرکت بر بازار و برتری نسبت های مالی انجام میشود که این خود نشانی دیگر از عملکرد مناسب مدیران مجموعه شاهد میباشد زیرا بورس اوراق بهادار تهران نیز بر اساس معیار های سه گانه ؛ تعداد سهام و ارزش سهام داده و ستد شده و تناوب داد و ستد و همچنین معیار تاثیرپذیری شرکت بر بازار اقدام به رتبه بندی شرکتهای مختلف بورسی نموده است . شرکت شاهد در زمینه های املاک و مستغلات ؛ بازرگانی ؛ سوخت و انرژی و نیز بازار سرمایه فعالیت گسترده دارد که اداره هر یک از این زمینه های مذکور توسط یک شرکت تخصصی میباشد . برای آشنایی بیشتر با هر یک از شرکتهای تابعه این هلدینگ مرکزی به لینک شرکتهای تابعه در صفحه اصلی مراجعه فرمایید .

box
سه حرف اول فامیلی :
 
قسمت عددی کدبورسی:
  
رمز عبور :
 
برنامه زمانبندي پرداخت سود سهام شرکت شاهد براي سال مالي منتهي به 1398/3/31
ردیف سهامداران از تاریخ لغایت تاریخ
1 حقیقی 98/09/01 98/11/30
2 حقوقی خرداد ماه سال 99
فرآور
24,930
%-5
وآذر
169,500
%5
ياقوت
10,800
%0
افقح
62,388
%-4
غدام
146,830
%-5
ختورح
42,840
%-10
وسپه
21,030
%5
شستا
57,510
%5
غدشت
284,500
%5
خزاميا
26,040
%-5
صايپا112
989,574
%5
وتوصا
20,500
%5
وايران
13,650
%5
شوينده
53,880
%-5
كدما
73,300
%5
تكنو
19,050
%-5
حتايد
26,000
%5
رتكو
25,770
%5
افران
11,620
%0
ثمسكن
11,780
%0
پاكشوح
54,200
%-4
غزر
46,000
%5
دلر
117,120
%-4
سخاش
84,150
%-5
سفانو
36,760
%-1
ساراب
17,880
%5
كسرا
34,620
%3
خپويش
136,950
%5
كاما
304,170
%-5
زمگسا
47,570
%-4
لپارس
476,370
%5
دسبحان
31,180
%5
ثشرق
11,140
%2
غمهرا
122,190
%0
سشمال
15,800
%-2
وپخش
149,400
%-2
پكوير
25,020
%-5
ورنا
20,440
%-5
وخارزم
18,080
%-5
خمحور
57,450
%5
خاهن
45,720
%5
دعبيدح
42,190
%-3
شاراك
30,270
%3
شپنا
49,330
%-5
دزهراوي
24,810
%-5
كطبس
59,780
%-5
فسپا
75,070
%5
پارسيان
19,500
%5
وپاسار
12,630
%5
كپارس
109,490
%-5
پسهند
63,150
%-5
نگين
45,900
%0
سيتا
21,480
%5
سصفها
186,450
%-5
فيروزا
20,140
%1
تملت
17,440
%-5
وسكاب
9,070
%1
ولملت
16,450
%-5
دسينا
43,790
%-2
شپاكسا
45,190
%-5
وبيمه
9,930
%-4
سرود
20,240
%-5
چدن
41,590
%5
داسوه
55,010
%5
خريخت
9,400
%3
فسازان
43,910
%-4
سصوفي
29,720
%-5
ملت
22,710
%5
وبشهر
27,740
%0
شنفت
91,670
%0
سنير
73,840
%5
حكشتيح
57,890
%-10
قهكمت
59,730
%5
سيلام
13,840
%-5
خلنت
95,890
%5
پرديس
14,360
%5
قزوين
60,950
%4
افق ملت
173,960
%-1
سكرما
23,970
%-3
سفارس
28,150
%-3
تمحركه
31,730
%4
ساروم
33,770
%-3
حپترو
35,880
%-4
كخاك
131,170
%-3
شاملا
141,490
%0
غبهنوش
93,180
%-5
خمهر
14,300
%-3
وتوسم
17,430
%-2
ثاخت
9,910
%-4
خنصير
68,460
%-5
فمراد
157,670
%5
كچاد
20,750
%-3
وبهمن
33,590
%5
دفرا
32,540
%-2
غپينو
11,380
%-5
اميد
23,990
%5
نوري
179,650
%-3
خكمك
72,560
%5
تايرا
37,700
%5
دكيمي
34,940
%5
كنور
48,620
%-3
بنيرو
86,540
%5
غشهد
11,250
%-5
كسرام
150,220
%5
شپديس
114,800
%0
كفراح
48,770
%-10
فاراك
20,410
%5
وليز
15,460
%-5
بموتو
71,570
%0
وپست
17,460
%-5
درازك
58,540
%-4
حتوكا
24,890
%3
غگل
14,140
%5
تاپيكو
21,740
%2
شبهرن
89,620
%-1
كروي
63,260
%5
ختراك
31,930
%-5
ولغدر
13,540
%5
شنفتح
86,930
%1
پكرمان
32,320
%-5
تاصيكو
15,660
%-5
دكوثر
34,370
%-5
پارسان
34,710
%-3
كفرا
60,080
%-5
مرقام
47,830
%-2
چافست
37,330
%4
پدرخش
229,490
%5
كترام
32,710
%-5
چكاوه
47,000
%-1
غالبر
19,080
%-5
كساوه
42,490
%-3
فارس
29,430
%-1
فلامي
133,530
%-5
ونيكي
36,240
%5
تنوين
14,710
%3
وساخت
63,500
%2
وغدير
21,900
%5
خبهمن
32,490
%5
سشرق
13,100
%-5
جم پيلن
97,960
%5
صينا205
1,006,889
%0
سدور
11,710
%-5
شكربن
101,960
%-5
مبين
31,950
%-2
ركيش
27,210
%5
خفنر
26,000
%-2
وبصادر
4,120
%-5
كساپا
26,490
%-2
وبوعلي
24,040
%5
سيمرغ
28,700
%-4
شبهرن2
89,500
%-2
غسالم
9,810
%-5
كدماح
97,240
%1631
حفاري
19,470
%-1
فخوز
47,370
%-2
چكاپا
11,080
%-2
كسعدي
67,890
%5
دلقما
36,020
%5
سهرمز
21,830
%-5
تيپيكو
67,160
%-2
ما
21,050
%1
نمرينو
69,070
%5
لبوتان
119,490
%1
تكمبا
16,320
%-5
فجام
69,480
%-5
ستران
66,410
%-5
ثفارس
18,330
%5
شسينا
431,430
%5
غگرجي
51,160
%1
ارمغان
10,160
%0
غشان
81,330
%-3
خوساز
14,530
%2
كحافظ
14,490
%-5
جم
48,470
%-5
سبهان
70,360
%-2
كلوند
31,470
%-5
خزر
15,720
%0
پترولح
20,130
%-9
وپارس
4,350
%-5
دجابر
67,380
%5
زپارس
141,140
%-5
واتي
19,940
%-3
خچرخش
27,440
%5
سمازن
15,230
%-5
ونفت
27,050
%5
غپاك
20,550
%-5
بركت
42,920
%5
دتماد
77,420
%5
فاما
30,580
%-5
كمند
10,230
%0
ساربيل
136,780
%1
تاصيكوح
13,180
%-5
غاذر
53,300
%5
شبندر
50,060
%-5
حفارس
10,560
%-5
فملي
31,840
%-5
سپاها
15,660
%-5
كگل
21,260
%-5
شيران
41,240
%-5
قشكر
68,610
%5
سرو2
1
%-100
شفا
85,780
%5
وصندوق
22,850
%5
بذر
137,790
%1
سيدكو
12,380
%-5
وساپا
23,980
%-5
قشهد
32,340
%5
آبادا
21,870
%5
كرماشا
47,980
%-5
شيراز
62,630
%8
شلعاب
38,670
%-5
خمحركه
17,070
%-5
سپاس
10,310
%1
قرن
68,310
%-2
دروز
22,250
%-4
قصفها
272,940
%-5
رانفور
48,350
%-5
شدوص
25,090
%1
فولاژ
32,980
%-5
رتاپ
18,810
%5
سفار
141,680
%-5
سهگمت
36,980
%-4
فجر
67,340
%-5
پتاير
100,570
%5
سخوز
25,480
%-3
خاذين
11,870
%5
خپارس
19,880
%-5
غبشهر
32,510
%2
تپمپي
63,890
%-5
كبافق
40,320
%0
قمرو
41,450
%-5
هاي وب
42,560
%-1
ارزش
13,000
%3
لوتوسح
15,870
%-6
كوير
21,010
%-5
خراسان
92,950
%5
دسبحا
30,940
%-4
شفارس
49,320
%5
شگل
35,080
%-5
غچين
69,070
%0
خساپا
5,510
%-5
قثابت
138,990
%5
وسينا
20,250
%5
اميدح
19,220
%3
ولساپا
9,370
%-5
امين يكم
10,530
%1
خرينگ
45,910
%1
بفجر
35,290
%-5
داناح
10,670
%96
فولاد
20,940
%-5
بترانس
63,300
%5
وصنا
16,290
%-4
ونوين
6,380
%5
وخاور
12,810
%5
بسويچ
68,190
%5
سيستم
32,720
%-5
واعتبار
10,030
%5
وكار
18,640
%-5
وبانك
31,240
%5
فيروزه2
1
%-100
ولپارس
3,390
%5
صمسكن912
219,147
%0
دانا
11,340
%5
غنوش
98,740
%5
فلوله
37,560
%5
شبريز
57,970
%-5
صخود1412
1,006,374
%0
شنفت2
90,000
%-2
دعبيد
47,460
%2
شسپا
36,210
%5
كاذر
50,030
%-5
افق
71,980
%-4
انرژي3
424,950
%5
دامين
22,440
%-2
ختور
54,570
%-4
كمنگنز
88,910
%5
آسيا
41,620
%5
شتران
49,850
%-5
پارند2
1
%-100
سغرب
25,730
%-4
واميد
47,570
%1
صخود412
971,655
%1
غمارگ
59,950
%-5
چكارن
9,390
%2
كيان
24,410
%0
تصميم
14,880
%0
فسرب
173,910
%-5
فروس
37,790
%5
وتوشه
38,310
%5
آپ
35,380
%-5
لسرما
32,880
%-5
فنورد
106,130
%5
دفارا
92,080
%-1
صايپا012
979,375
%0
كرازي
25,690
%5
خموتور
15,970
%5
وصنعت
13,480
%-2
كگل2
21,330
%-4
كپشير
65,020
%-5
پلاسك
14,060
%5
فنوال
50,970
%-1
والبر
33,010
%-1
ومعادن
17,820
%-2
لوتوس
19,180
%-5
خكار
54,610
%5
وپترو
24,250
%-5
پرداخت
52,410
%0
ثاباد
40,890
%5
غشاذر
28,120
%-5
كاوه
22,390
%-3
دالبر
30,800
%-5
بورس
124,690
%-5
حكشتي
75,400
%-5
سقاين
57,450
%-2
دابور
48,340
%-3
غشصفا
30,320
%5
شكلر
51,370
%-4
دارا يكم
227,590
%-6
تكشا
56,050
%5
پاكشو
58,170
%-4
بالبر
31,740
%-5
لابسا
55,490
%5
قنيشا
78,380
%-5
ثشاهد
64,170
%5
پاسا
31,420
%-5
خشرق
33,750
%-5
وتجارت
3,850
%-3
چفيبر
13,510
%5
افران2
1
%-100
سرو
64,850
%-1
فايرا
26,550
%-1
كاردان
215,080
%0
شفن
362,830
%2
سكرد
14,060
%-4
لخزر
221,040
%5
خودرو
6,630
%-5
مداران
47,860
%0
فيروزه
212,600
%-1
تكشاح
42,220
%-1
سبجنو
46,120
%-5
ددام
21,440
%-5
ثامان
23,040
%4
فاسمين
68,730
%0
فباهنر
79,470
%5
قپيرا
88,870
%3
رمپنا
46,240
%-5
كهمدا
39,920
%-5
سخزر
48,620
%-2
كماسه
108,140
%-5
دارو
68,560
%-4
وتوس
28,030
%0
صنوين
123,820
%-2
فپنتا
262,560
%5
ثاختح
7,750
%-9
ديران
37,830
%-5
پترول
20,370
%4
بشهاب
80,080
%-4
بكاب
124,220
%5
البرز
21,590
%1
ختوقا
8,610
%-5
صايپا203
954,015
%0
دپارس
119,060
%-5
پارند
11,750
%0
شخارك
50,830
%-3
كمند2
1
%-100
ولصنم
17,700
%5
سپ
41,460
%-5
فرآور
24,930
%-5
وآذر
169,500
%5
ياقوت
10,800
%0
افقح
62,388
%-4
غدام
146,830
%-5
ختورح
42,840
%-10
وسپه
21,030
%5
شستا
57,510
%5
غدشت
284,500
%5
خزاميا
26,040
%-5
صايپا112
989,574
%5
وتوصا
20,500
%5
وايران
13,650
%5
شوينده
53,880
%-5
كدما
73,300
%5
تكنو
19,050
%-5
حتايد
26,000
%5
رتكو
25,770
%5
افران
11,620
%0
ثمسكن
11,780
%0
پاكشوح
54,200
%-4
غزر
46,000
%5
دلر
117,120
%-4
سخاش
84,150
%-5
سفانو
36,760
%-1
ساراب
17,880
%5
كسرا
34,620
%3
خپويش
136,950
%5
كاما
304,170
%-5
زمگسا
47,570
%-4
لپارس
476,370
%5
دسبحان
31,180
%5
ثشرق
11,140
%2
غمهرا
122,190
%0
سشمال
15,800
%-2
وپخش
149,400
%-2
پكوير
25,020
%-5
ورنا
20,440
%-5
وخارزم
18,080
%-5
خمحور
57,450
%5
خاهن
45,720
%5
دعبيدح
42,190
%-3
شاراك
30,270
%3
شپنا
49,330
%-5
دزهراوي
24,810
%-5
كطبس
59,780
%-5
فسپا
75,070
%5
پارسيان
19,500
%5
وپاسار
12,630
%5
كپارس
109,490
%-5
پسهند
63,150
%-5
نگين
45,900
%0
سيتا
21,480
%5
سصفها
186,450
%-5
فيروزا
20,140
%1
تملت
17,440
%-5
وسكاب
9,070
%1
ولملت
16,450
%-5
دسينا
43,790
%-2
شپاكسا
45,190
%-5
وبيمه
9,930
%-4
سرود
20,240
%-5
چدن
41,590
%5
داسوه
55,010
%5
خريخت
9,400
%3
فسازان
43,910
%-4
سصوفي
29,720
%-5
ملت
22,710
%5
وبشهر
27,740
%0
شنفت
91,670
%0
سنير
73,840
%5
حكشتيح
57,890
%-10
قهكمت
59,730
%5
سيلام
13,840
%-5
خلنت
95,890
%5
پرديس
14,360
%5
قزوين
60,950
%4
افق ملت
173,960
%-1
سكرما
23,970
%-3
سفارس
28,150
%-3
تمحركه
31,730
%4
ساروم
33,770
%-3
حپترو
35,880
%-4
كخاك
131,170
%-3
شاملا
141,490
%0
غبهنوش
93,180
%-5
خمهر
14,300
%-3
وتوسم
17,430
%-2
ثاخت
9,910
%-4
خنصير
68,460
%-5
فمراد
157,670
%5
كچاد
20,750
%-3
وبهمن
33,590
%5
دفرا
32,540
%-2
غپينو
11,380
%-5
اميد
23,990
%5
نوري
179,650
%-3
خكمك
72,560
%5
تايرا
37,700
%5
دكيمي
34,940
%5
كنور
48,620
%-3
بنيرو
86,540
%5
غشهد
11,250
%-5
كسرام
150,220
%5
شپديس
114,800
%0
كفراح
48,770
%-10
فاراك
20,410
%5
وليز
15,460
%-5
بموتو
71,570
%0
وپست
17,460
%-5
درازك
58,540
%-4
حتوكا
24,890
%3
غگل
14,140
%5
تاپيكو
21,740
%2
شبهرن
89,620
%-1
كروي
63,260
%5
ختراك
31,930
%-5
ولغدر
13,540
%5
شنفتح
86,930
%1
پكرمان
32,320
%-5
تاصيكو
15,660
%-5
دكوثر
34,370
%-5
پارسان
34,710
%-3
كفرا
60,080
%-5
مرقام
47,830
%-2
چافست
37,330
%4
پدرخش
229,490
%5
كترام
32,710
%-5
چكاوه
47,000
%-1
غالبر
19,080
%-5
كساوه
42,490
%-3
فارس
29,430
%-1
فلامي
133,530
%-5
ونيكي
36,240
%5
تنوين
14,710
%3
وساخت
63,500
%2
وغدير
21,900
%5
خبهمن
32,490
%5
سشرق
13,100
%-5
جم پيلن
97,960
%5
صينا205
1,006,889
%0
سدور
11,710
%-5
شكربن
101,960
%-5
مبين
31,950
%-2
ركيش
27,210
%5
خفنر
26,000
%-2
وبصادر
4,120
%-5
كساپا
26,490
%-2
وبوعلي
24,040
%5
سيمرغ
28,700
%-4
شبهرن2
89,500
%-2
غسالم
9,810
%-5
كدماح
97,240
%1631
حفاري
19,470
%-1
فخوز
47,370
%-2
چكاپا
11,080
%-2
كسعدي
67,890
%5
دلقما
36,020
%5
سهرمز
21,830
%-5
تيپيكو
67,160
%-2
ما
21,050
%1
نمرينو
69,070
%5
لبوتان
119,490
%1
تكمبا
16,320
%-5
فجام
69,480
%-5
ستران
66,410
%-5
ثفارس
18,330
%5
شسينا
431,430
%5
غگرجي
51,160
%1
ارمغان
10,160
%0
غشان
81,330
%-3
خوساز
14,530
%2
كحافظ
14,490
%-5
جم
48,470
%-5
سبهان
70,360
%-2
كلوند
31,470
%-5
خزر
15,720
%0
پترولح
20,130
%-9
وپارس
4,350
%-5
دجابر
67,380
%5
زپارس
141,140
%-5
واتي
19,940
%-3
خچرخش
27,440
%5
سمازن
15,230
%-5
ونفت
27,050
%5
غپاك
20,550
%-5
بركت
42,920
%5
دتماد
77,420
%5
فاما
30,580
%-5
كمند
10,230
%0
ساربيل
136,780
%1
تاصيكوح
13,180
%-5
غاذر
53,300
%5
شبندر
50,060
%-5
حفارس
10,560
%-5
فملي
31,840
%-5
سپاها
15,660
%-5
كگل
21,260
%-5
شيران
41,240
%-5
قشكر
68,610
%5
سرو2
1
%-100
شفا
85,780
%5
وصندوق
22,850
%5
بذر
137,790
%1
سيدكو
12,380
%-5
وساپا
23,980
%-5
قشهد
32,340
%5
آبادا
21,870
%5
كرماشا
47,980
%-5
شيراز
62,630
%8
شلعاب
38,670
%-5
خمحركه
17,070
%-5
سپاس
10,310
%1
قرن
68,310
%-2
دروز
22,250
%-4
قصفها
272,940
%-5
رانفور
48,350
%-5
شدوص
25,090
%1
فولاژ
32,980
%-5
رتاپ
18,810
%5
سفار
141,680
%-5
سهگمت
36,980
%-4
فجر
67,340
%-5
پتاير
100,570
%5
سخوز
25,480
%-3
خاذين
11,870
%5
خپارس
19,880
%-5
غبشهر
32,510
%2
تپمپي
63,890
%-5
كبافق
40,320
%0
قمرو
41,450
%-5
هاي وب
42,560
%-1
ارزش
13,000
%3
لوتوسح
15,870
%-6
كوير
21,010
%-5
خراسان
92,950
%5
دسبحا
30,940
%-4
شفارس
49,320
%5
شگل
35,080
%-5
غچين
69,070
%0
خساپا
5,510
%-5
قثابت
138,990
%5
وسينا
20,250
%5
اميدح
19,220
%3
ولساپا
9,370
%-5
امين يكم
10,530
%1
خرينگ
45,910
%1
بفجر
35,290
%-5
داناح
10,670
%96
فولاد
20,940
%-5
بترانس
63,300
%5
وصنا
16,290
%-4
ونوين
6,380
%5
وخاور
12,810
%5
بسويچ
68,190
%5
سيستم
32,720
%-5
واعتبار
10,030
%5
وكار
18,640
%-5
وبانك
31,240
%5
فيروزه2
1
%-100
ولپارس
3,390
%5
صمسكن912
219,147
%0
دانا
11,340
%5
غنوش
98,740
%5
فلوله
37,560
%5
شبريز
57,970
%-5
صخود1412
1,006,374
%0
شنفت2
90,000
%-2
دعبيد
47,460
%2
شسپا
36,210
%5
كاذر
50,030
%-5
افق
71,980
%-4
انرژي3
424,950
%5
دامين
22,440
%-2
ختور
54,570
%-4
كمنگنز
88,910
%5
آسيا
41,620
%5
شتران
49,850
%-5
پارند2
1
%-100
سغرب
25,730
%-4
واميد
47,570
%1
صخود412
971,655
%1
غمارگ
59,950
%-5
چكارن
9,390
%2
كيان
24,410
%0
تصميم
14,880
%0
فسرب
173,910
%-5
فروس
37,790
%5
وتوشه
38,310
%5
آپ
35,380
%-5
لسرما
32,880
%-5
فنورد
106,130
%5
دفارا
92,080
%-1
صايپا012
979,375
%0
كرازي
25,690
%5
خموتور
15,970
%5
وصنعت
13,480
%-2
كگل2
21,330
%-4
كپشير
65,020
%-5
پلاسك
14,060
%5
فنوال
50,970
%-1
والبر
33,010
%-1
ومعادن
17,820
%-2
لوتوس
19,180
%-5
خكار
54,610
%5
وپترو
24,250
%-5
پرداخت
52,410
%0
ثاباد
40,890
%5
غشاذر
28,120
%-5
كاوه
22,390
%-3
دالبر
30,800
%-5
بورس
124,690
%-5
حكشتي
75,400
%-5
سقاين
57,450
%-2
دابور
48,340
%-3
غشصفا
30,320
%5
شكلر
51,370
%-4
دارا يكم
227,590
%-6
تكشا
56,050
%5
پاكشو
58,170
%-4
بالبر
31,740
%-5
لابسا
55,490
%5
قنيشا
78,380
%-5
ثشاهد
64,170
%5
پاسا
31,420
%-5
خشرق
33,750
%-5
وتجارت
3,850
%-3
چفيبر
13,510
%5
افران2
1
%-100
سرو
64,850
%-1
فايرا
26,550
%-1
كاردان
215,080
%0
شفن
362,830
%2
سكرد
14,060
%-4
لخزر
221,040
%5
خودرو
6,630
%-5
مداران
47,860
%0
فيروزه
212,600
%-1
تكشاح
42,220
%-1
سبجنو
46,120
%-5
ددام
21,440
%-5
ثامان
23,040
%4
فاسمين
68,730
%0
فباهنر
79,470
%5
قپيرا
88,870
%3
رمپنا
46,240
%-5
كهمدا
39,920
%-5
سخزر
48,620
%-2
كماسه
108,140
%-5
دارو
68,560
%-4
وتوس
28,030
%0
صنوين
123,820
%-2
فپنتا
262,560
%5
ثاختح
7,750
%-9
ديران
37,830
%-5
پترول
20,370
%4
بشهاب
80,080
%-4
بكاب
124,220
%5
البرز
21,590
%1
ختوقا
8,610
%-5
صايپا203
954,015
%0
دپارس
119,060
%-5
پارند
11,750
%0
شخارك
50,830
%-3
كمند2
1
%-100
ولصنم
17,700
%5
سپ
41,460
%-5