ترکیب سهامداران شرکت شاهد

عنوان سهامدار تعداد سهم درصد سهم
موسسه اندوخته شاهد 2.493.194.734 56.72
عنوان سهامدار تعداد سهم درصد سهم
بانک دی 184.123.630 4.59
شرکت بازرگانی مبارکه 43.326.360 1.08
عنوان سهامدار تعداد سهم درصد سهم
صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی معیار 58.607.587 1.46