ترکیب هیئت مدیره شرکت شاهد

نام و نام خانوادگی سمت رزومه
حسن پلارک رئیس هیئت مدیره
هادی زندآور عضو هیئت مدیره
حسین احمدی شاد مدیرعامل و نایب رئیس
رضا رفیق دوست عضو هیئت مدیره
محمد مهدی کاظمی عضو هیئت مدیره