دبیرخانه هیئت مدیره شرکت شاهد

دبیرخانه هیات مدیره : آقای میلاد سلگی