واحد مبارزه با پولشویی شرکت شاهد

مسئول مبارزه با پولشویی : مجید صفائی