پروژه واحد مروست

قطعه 180 هکتاری ( چاههای شماره 1،2،3 )

قطعه 90 هکتاری ( چاه شماره 4 )

باغات پسته واحد مروست در 25 کیلومتری شمال غربی شهرستان مروست از توابع استان یزد با مساحت حدود 270 هکتار ( در دو بخش 180 هکتاری و 90 هکتاری ) در ارتفاع بین 1490 تا 1500 متر از سطح دریا واقع شده است .این باغ در سال 1372 احداث شد که ابتدا در اختیار شرکت شاهد یزد بوده و سپس در سال 1384به شرکت شاهدان سبز واگذار شد . در زمان احداث باغ بر خلاف اصول احداث استاندارد باغ که باید قیل از کاشت نهال ، روی ردیفهایی که نهال کاشته می شود در ابعاد 5/1 متر در 5/1 متر و عمق 5/1 متر توسط بیل مکانیکی اصطلاحا زمین شکسته شود که لایه های سخت موجود در قسمتهای تحتانی مانع رشد ریشه ها نشود ، که طبق بررسی های بعمل آمده این مورد رعایت نشده و همچنین با توجه به استانداردهای احداث باغ پسته برای هر درخت پسته به نسبت 20:1 و یا 25:1 درخت نر لازم است و نیز همزمانی گلدهی درختان نر و ماده باید با انتخاب واریته های مناسب انجام شود. هرچه میزان درختان نر در هکتار بیشتر باشد ،گرده های بیشتری در اطراف گل آذین های ماده پخش خواهد شد و میزان پوکی در پسته کاهش خواهد یافت . تعداد درختان نر موجود در واحد مروست به هر 100-75 درخت ماده یک درخت نر کاشته شده است که این میزان بسیار کم بوده ، ولی در سالهای اخیر پیوند درخت نر در بیشتر قطعات انجام شده است .اولین قدم برای احداث باغ پسته شناخت دقیق از شرایط آب و هوایی منطقه می باشد و انجام هرگونه فعالیتی بایستی با آگاهی از وضعیت اقلیمی منطقه صورت پذیرد ، در غیر اینصورت سرمایه گذاری با ریسک پذیری زیادی همراه خواهد بود .
در جدول زیر شرایط محیطی مناسب ، قابل تحمل و نامناسب کاشت پسته ارائه شده است :
شاخص واحد مناسب قابل تحمل نامناسب شرایط موجود
عرض جغرافیایی درجه 37-27 درجه شمالی — — 30 درجه شمالی
ارتفاع از سطح دریا متر 1800-900 2200-200 کمتر از 200وبیشتر از 2200 1500-1490
نیاز سرمایی ساعت 1000ساعت بین 0 تا 7 درجه سانتی گراد 700 ساعت کمتر از 600 ساعت بین 600 تا 800 ساعت
دمای محیط در فصل رشد درجه سانتی گراد 35-25 42-20 کمتر از 20 و بیشتر از 42 40-30
دمای محیط در زمان گرده افشانی درجه سانتی گراد 22-16 30-10 کمتر از 10 و بیشتر از 30 25-15
رطوبت محیط در فصل رشد درصد 35-25 60-36 بیش از 60 25-15
رطوبت محیط در زمان گرده افشانی درصد 50-35 34-25 و 65-51 بیش از 70 35-25
خسارات عمده ای که سرمای دیررس و گرمای زودرس بهاره در بعضی از مناطق به محصول پسته وارد می کند ، می طلبد که برای انتخاب رقم مناسب و سازگار با مناطق ، مطالعه و بررسی دقیق اولیه بعمل آید .
در حال حاضر تعداد درختان مثمر باغ67670 اصله و درختان غیر مثمر38910 اصله می باشد .

خاک به عنوان بستر رشد و نمو درختان و آب به عنوان جریان دهنده کلیه مواد غذایی ( به استثنا کربن) و مهمترین ماده ترکیبی نسوج گیاهی، از اساسی ترین فاکتور های استقرار و رشد درختان می باشند. با توجه به تنوع آب و خاک، شناخت دقیق از وضعیت آب و خاک منجر به تصمیم گیری هدف دار در انتخاب محل احداث باغ پسته میگردد.
درختان پسته در خاکهای غنی، شنی _ لومی و با عمق زیاد و با EC آب و خاک پایین تر ، محصول خوب میدهند. احداث باغات پسته در آب و خاک مرغوب به صرفه تر، اقتصادی و برگشت سرمایه سریع تر می باشد. تحمل پذیری پسته در شرایط شوری نسبی آب و خاک دلیل بر کاشت آن در خاک های فقیر و شور نمی باشد، بطوریکه با فقر خاک و بالاتر رفتن شوری عملکرد در واحد سطح کاهش یافته و بتدریج باغات غیر اقتصادی می شوند.
علاوه بر شوری بالای آب و خاک، وجود لایه سخت، شوری و قلیاییت خاک وجود یک لایه کاملا شنی در زیر لایه رسی، بالا بودن سطح سفره های کاذب آب (زه) یا به عبارتی بالا بودن سطح ایستابی از عوامل محدود کننده کشت پسته می باشد که قبل از احداث باغ لازم است توسط متخصصین آب و خاک بررسی و در صورتیکه عوامل محدود کننده قابل رفع و شرایط، قابل اصلاح باشد نسبت به اصلاح و سپس برای احداث باغ اقدام گردد و در غیر اینصورت بهتر است از احداث باغ صرفنظر شود. آگاهی از عوامل محدود کننده خاکی و حذف آنها از شرایط موجود در مزرعه، از نکات فنی بسیا مهم می باشد.

عوامل محدود کننده نحوه کاشت نحوه اصلاح
شوری و قلیاییت خاک تهییه نمونه مرکب خاک از اعماق 40-0 ، 80-40 ، 120-80 ، 160-120 ، 200-160 سانتی متری زمین در صورتیکه خاک آهک داشته باشد، گوگرد و مواد آلی به خاک مخلوط و سپس شستشو گردد.
در صورتیکه خاک بدون آهک باشد یا آهک کم باشد گچ به خاک مخلوط و شستشو گردد.
وجود یک لایه کاملا رسی و یا یک لایه کاملا شنی حفر پروفیل خاک به عرض 1 متر به عمق 2 متر با بیل مکانیکی حداقل به عمق 2 متر خاک را کاملا مخلوط و یکدست می نمایند.
وجود لایه سخت حفر پروفیل خاک به عرض 1 متر به عمق 2 متر شکستن لایه سخت و مخلوط کردن با سایر لایه ها
درصورتیکه لایه سخت، شور باشد بعد از شکستن به بیرون از باغ انتقال یابد.
بالا بودن سطح آب سفره های کاذب آبی (زه)
(بالا بودن سطح ایستابی) حفر پروفیل در فصل پر آبی (اول بهار) احداث زهکش و خارج نمودن آب سطحی تا عمق 5-4 متری

مناسبترین فاصله ردیف ها و فاصله بین درختان :
شاخص واحد مناسب قابل تحمل نامناسب شرایط موجود
فاصله بین درختان متر 4-3 3-2 کمتر از 2 5/2-5/1
فاصله بین ردیفها متر 7-6 6-4 کمتر از 4 7-3

در مناطق بادخیز که وزش باد تعادل اسکلتی درختان را به هم می زند و منجر به خسارت می گردد ، توصیه می شود در جهت عمود بر بادهای غالب منطقه و به فاصله 5 متر از اولین ردیف اقدام به کاشت بادشکن نماییم . مناسبترین درخت بادشکن در مناطق پسته خیز پسته نر می باشد که در این حالت فاصله بین درختان پسته نر به عنوان بادشکن 3-2 متر می باشد . از مزایای دیگر این بادشکن ، پراکنش گسترده و پوشش مطلوب گرده در زمان گرده افشانی می باشد .
بررسی ها نشان می دهد که دورترین فاصله موثر برای گرده افشانی که منجر به رسیدن حداقل یک دانه گرده به هر گل ماده می شود 20 متر است ، بنابراین قرارگرفتن یک درخت نر در مرکز بلوک 5*5 درختان ماده ، تراکم گرده مناسبی را در باغ ایجاد می کند .
اقدامات انجام شده در باغات پسته واحد مروست پس از احداث باغ در سالهای گذشته تا کنون :
1-احداث ترمینال ضبط و فرآوری پسته در سال 1386
2-راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار و بهره برداری از آن در سال 1393
3-کاشت نهال و احیای حدود 20 هکتار از اراضی پایین دست باغ در سال 1394
4-برای اولین بار بیشترین خرید کودهای آلی و شیمیایی جهت تغذیه کلی باغ و اصلاح خاک در اطراف درختان در سال 1398
5-برای اولین بار هرس کل باغ در سال 1397 و 1398 در سطح 200 هکتار
6-تبدیل سیستم آبیاری غرقابی سنتی به سیستم آبیاری غرقابی تحت فشار بمنظور تسهیل و تسریع در امر آبیاری در کمتر از یکماه در سال 1398
7-تجهیز و به روز کردن دستگاههای ترمینال فرآوری پسته در سال 1398
8-نصب دوربینهای دید در شب و با دید 360 درجه در 7 نقطه از باغ جهت کنترل از راه دور و افزایش امنیت باغ در سال 1398
9-اضافه نمودن ادوات و ماشین آلات کشاورزی در جهت مکانیزاسیون کردن واحد ( خرید 3 دستگاه تراکتور باغی و ادوات مربوطه ) در سال 1399

مزرعه سبز گزی عنبرآباد در 25 کیلومتری جنوب شهرستان عنبرآباد از توابع جیرفت در استان کرمان با مساحت 170 هکتار در ضلع شرقی جاده عنبرآباد به کهنوج با ارتفاع 600 متر از سطح دریا و در عرض جغرافیایی 28 درجه شمالی واقع شده است که دارای سه حلقه چاه که متاسفانه به دلیل عدم برداشت و عدم استفاده از چاههای شمالی و جنوبی، 2 حلقه از آنها غیرفعال شده و فقط در چاه مرکزی به میزان حدود 8 لیتر در ثانیه آب برداشت می شود که این میزان فقط برای کشت در حدود 10-8 هکتار محصولات زراعی مناسب می باشد .
در حدود 40 هکتار از آن در سالهای گذشته باغ مرکبات بوده است که از درختان نخلی که به عنوان بادشکن از آنها استفاده شده بود و باقی مانده اند میتوان پی به این موضوع برد که منطقه در گذشته پرآب بوده است .
به دلیل شروع خشکسالی در منطقه از سالهای گذشته و اهمیت بالای آب در منطقه و سختگیریهای زیادی که در این خصوص طی سالهای اخیر از لحاظ حفر چاه و کف شکنی چاههای موجود وجود دارد لذا تامین منابع آبی و تلاش برای احیای زمین بسیار پیچیده و بغرنج بوده و مشکلاتی به همراه دارد ، اما با وجود همه این مشکلات ، مکاتبات زیادی با ادارات و ارگانهای مرتبط و بهره مندی از کارشناسان زبده و متخصص در این امر ، امید است منابع آبی تامین گردد تا زمین مورد نظر به بهره برداری مطلوب برسد .
در حال حاضر به منظور استفاده بهینه از آب موجود و جلوگیری از هدررفت آب ، همه ساله حدود 10 هکتار از اراضی برای کشت صیفی جات به صورت اجاره به کشاورزان محلی واگذار می شود .
همچنین به منظور مهار و ذخیره آب موجود نیز احداث استخر ژئوممبران با ظرفیت 1000 مترمکعب در دستور کار قرار گرفته است که پس از استعلام از شرکتهای مجری در این زمینه و تصویب هیئت مدیره شرکت و برآورد هزینه احداث ، انجام خواهد شد .
در سال جاری نیز به دلیل بارشهای سیل آسایی که از سالهای گذشته صورت گرفته بود ، حد و حدود مزرعه که با خاکریز مشخص می شود تخریب گردیده بود که کل اراضی ترمیم و اصلاح گردید .
امید است با توکل به خداوند متعال و توجه به اصول مدیریت علمی و فنی و همکاری و همفکری با متخصصین امر کشاورزی ، همت خویش را در مسیر رشد و بهبود برنامه های شرکت به کار گیریم .