Wednesday, 8 July, 2020 / چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹

شرکت شاهد (سهامی عام)

شرکت شاهد (سهامی عام) با موافقت حضرت امام (ره) و با سرمایه اولیه 100.000.000 ریال و با انجام برنامه ریزی جامع متکی به همکاری و همفکری معنوی تمام ارگانها و نهادهای مسئول در سال 1363از سوی مسئولین محترم بنیاد شهید تاسیس و تحت شماره 53558 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و در سال 84 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و نماد ثشاهد در گروه املاک و مستغلات طبقه بندی گردید . سرمایه شرکت در مقطع مذکور 410.000 میلیون ریال بوده که در حال حاضر به 4.006.632 میلیون ریال افزایش یافته است .
شایان ذکر است که شناسایی شرکت های ممتاز یا دارای موقعیت برتر در بورس اوراق بهادار کشورهای مختلف بر پایه معیارهای نقد شوندگی سهام ؛ میزان تاثیر پذیری شرکت بر بازار و برتری نسبت های مالی انجام میشود که این خود نشانی دیگر از عملکرد مناسب مدیران مجموعه شاهد میباشد زیرا بورس اوراق بهادار تهران نیز بر اساس معیار های سه گانه ؛ تعداد سهام و ارزش سهام داده و ستد شده و تناوب داد و ستد و همچنین معیار تاثیرپذیری شرکت بر بازار اقدام به رتبه بندی شرکتهای مختلف بورسی نموده است . شرکت شاهد در زمینه های املاک و مستغلات ؛ بازرگانی ؛ سوخت و انرژی و نیز بازار سرمایه فعالیت گسترده دارد که اداره هر یک از این زمینه های مذکور توسط یک شرکت تخصصی میباشد . برای آشنایی بیشتر با هر یک از شرکتهای تابعه این هلدینگ مرکزی به لینک شرکتهای تابعه در صفحه اصلی مراجعه فرمایید .

box
سه حرف اول فامیلی :
 
قسمت عددی کدبورسی:
  
رمز عبور :
 
برنامه زمانبندي پرداخت سود سهام شرکت شاهد براي سال مالي منتهي به 1398/3/31
ردیف سهامداران از تاریخ لغایت تاریخ
1 حقیقی 98/09/01 98/11/30
2 حقوقی خرداد ماه سال 99
وبملت
26,680
%-3
وآذر
132,900
%5
ياقوت
10,790
%0
غدام
126,270
%5
وسپه
20,450
%5
غدشت
147,110
%5
خزاميا
23,260
%5
صايپا112
1,009,470
%0
وتوصا
11,530
%-5
وايران
14,240
%-5
شوينده
58,030
%-5
تكنو
21,550
%5
حتايد
25,830
%-5
رتكو
32,600
%-1
افران
11,310
%0
ثمسكن
10,750
%-1
دلر
125,190
%-5
سخاش
95,960
%-5
سفانو
41,600
%5
ساراب
26,140
%-5
خپويش
129,140
%5
كاما
229,200
%5
زمگسا
62,070
%5
لپارس
250,440
%4
دسبحان
33,720
%-5
ثشرق
12,650
%-5
پارس
179,450
%-4
غمهرا
128,330
%-2
سشمال
17,050
%-5
وپخش
160,750
%-5
پكوير
27,470
%-5
ورنا
15,200
%5
خمحور
38,500
%5
خاهن
46,570
%-5
دعبيدح
59,350
%10
شاراك
36,210
%5
دزهراوي
26,000
%-1
كطبس
50,320
%5
فسپا
52,920
%5
پارسيان
15,760
%-4
وپاسار
15,170
%-3
كپارس
97,460
%5
پسهند
70,670
%-3
سيتا
16,690
%5
سصفها
148,700
%-7
فيروزا
19,900
%0
تملت
18,190
%-4
وسكاب
8,460
%-5
ولملت
16,940
%-5
دسينا
50,460
%-3
شپاكسا
48,990
%-3
وبيمه
10,830
%-5
سرود
24,810
%-5
خريختح
6,730
%5
چدن
34,600
%-5
خريخت
8,270
%5
فسازان
38,640
%-5
سصوفي
25,280
%-5
ملت
22,610
%-5
وبشهر
27,450
%-1
شنفت
105,290
%5
سنير
68,890
%-5
حكشتيح
45,770
%2
قهكمت
49,130
%-4
سيلام
15,280
%-5
خلنت
110,860
%5
پرديس
16,810
%5
قزوين
38,910
%5
افق ملت
163,680
%1
سكرما
25,590
%-5
سفارس
29,260
%2
تمحركه
36,370
%5
ساروم
36,660
%-5
حپترو
38,940
%-3
كخاك
150,200
%-5
شاملا
152,680
%-4
غبهنوش
121,940
%-5
خمهر
14,430
%5
وتوسم
16,360
%-5
ثاخت
11,730
%-5
فمراد
87,100
%5
وبهمن
33,450
%5
دفرا
37,810
%-5
غپينو
11,720
%-5
اميد
16,080
%5
تايرا
28,740
%0
دكيمي
36,710
%-5
بنيرو
74,150
%-5
غشهد
14,470
%-5
كسرام
149,930
%-5
شپديس
115,110
%4
كفراح
71,600
%2
فاراك
16,500
%-5
وليز
18,600
%-3
بموتو
67,980
%-5
وپست
21,130
%5
درازك
63,290
%-5
حتوكا
25,110
%0
غگل
10,760
%5
تاپيكو
19,880
%5
شبهرن
95,960
%5
كروي
65,120
%5
ختراك
26,030
%-5
ولغدر
14,600
%-5
پكرمان
33,120
%-5
تاصيكو
22,300
%5
دكوثر
38,020
%-5
پارسان
34,290
%5
كفرا
76,710
%5
مرقام
64,280
%-5
چافست
42,550
%-5
پدرخش
151,820
%-4
كترام
39,820
%-5
چكاوه
58,520
%-5
كساوه
45,830
%-5
فلامي
118,990
%-1
ونيكي
30,670
%5
تنوين
17,110
%1
وساخت
62,480
%5
وغدير
18,150
%5
خبهمن
22,130
%5
سشرق
13,720
%-5
سدشت
37,570
%0
جم پيلن
89,710
%-1
صينا205
1,004,355
%-2
سدور
14,620
%-5
شكربن
123,220
%-1
مبين
35,310
%4
ركيش
21,230
%0
صخود0004
1,003,099
%0
خفنر
27,340
%-5
وبصادر
3,690
%5
كساپا
27,370
%-4
وبوعلي
18,440
%-5
سيمرغ
33,500
%-5
غسالم
11,340
%-5
حفاري
19,550
%-5
فخوز
40,070
%4
سهرمز
27,940
%-5
تيپيكو
74,350
%-5
ما
17,400
%1
تكمبا
17,700
%-5
فجام
63,420
%5
ستران
68,930
%-5
ثفارس
20,420
%-5
شسينا
351,490
%5
غگرجي
51,300
%-5
ارمغان
10,060
%0
غشان
109,550
%5
كحافظ
17,060
%-5
پاساح
26,730
%10
سبهان
74,860
%-5
كلوند
32,880
%-5
دابورح
41,730
%-6
خزر
13,120
%-4
ثنوسا
11,630
%-3
وپارس
4,580
%5
دجابر
43,540
%-4
زپارس
109,090
%-5
واتي
25,090
%-5
دشيمي
53,060
%-5
خچرخش
17,350
%-4
سمازن
15,880
%-5
ونفت
18,730
%-5
غپاك
27,670
%-5
بركت
25,460
%5
دتماد
59,870
%-5
فاما
37,350
%-5
كمند
10,040
%0
ساربيل
88,610
%-2
غاذر
51,590
%-5
شبندر
44,850
%5
حفارس
9,350
%-2
سپاها
19,290
%-5
شيران
44,890
%-1
قشكر
48,200
%5
سرو2
1
%-100
شفا
89,510
%-5
وصندوق
25,930
%3
بذر
133,280
%1
سيدكو
12,220
%-5
وساپا
16,140
%5
قشهد
29,910
%5
فاذر
40,730
%-5
شيراز
52,540
%5
شلعاب
43,140
%-5
سپاس
10,030
%0
قرن
82,400
%-5
دروز
24,290
%5
قصفها
185,060
%2
رانفور
50,640
%-5
صخابر102
981,300
%0
شدوص
27,500
%-5
فولاژ
31,550
%5
رتاپ
18,990
%5
سفار
148,550
%5
سهگمت
37,310
%-5
فجر
57,650
%-4
وملي
450,930
%-5
پتاير
94,840
%-5
سخوز
25,090
%-4
خاذين
11,880
%5
خپارس
14,360
%5
غبشهر
36,010
%-5
زكوثر
41,010
%-5
تپمپي
57,670
%5
كبافق
47,450
%5
هاي وب
28,140
%-5
كوير
56,510
%3
خراسان
97,010
%7
شفارس
48,990
%-5
شگل
39,800
%-5
كالا
80,810
%5
غچين
77,010
%5
خساپا
3,870
%5
قثابت
117,730
%5
وسينا
14,830
%5
اميدح
14,170
%-2
امين يكم
10,380
%0
خرينگ
47,300
%-5
بفجر
44,760
%-5
فولاد
19,300
%5
بترانس
72,920
%5
وصنا
17,940
%-5
وتوكا
32,510
%5
ونوين
7,020
%5
وخاور
17,040
%1
بسويچ
71,610
%-5
سيستم
35,510
%5
واعتبار
8,160
%-4
وكار
17,430
%-3
وبانك
27,210
%-5
فيروزه2
1
%-100
صمسكن912
272,156
%0
دانا
12,000
%-5
غنوش
78,520
%5
فلوله
38,760
%-5
شبريز
53,090
%5
صخود1412
1,015,050
%1
خگستر
8,350
%5
دعبيد
50,670
%5
شسپا
34,100
%-1
كاذر
47,860
%5
افق
71,760
%20
انرژي3
243,660
%5
دامين
26,790
%2
ختور
115,350
%-5
كمنگنز
92,640
%-5
آسيا
41,400
%-5
شتران
29,990
%5
سغرب
30,880
%-5
واميد
47,170
%5
صخود412
999,251
%0
غمارگ
51,210
%-5
چكارن
10,340
%-5
كيان
24,570
%1
تصميم
13,620
%2
غگرجيح
51,830
%-8
فسرب
210,200
%3
فروس
35,370
%-5
وتوشه
31,050
%1
آپ
41,510
%5
لسرما
29,870
%0
فنورد
105,240
%5
دفارا
109,710
%-5
قلرست
34,570
%-4
صايپا012
1,022,760
%-1
كرازي
33,350
%-5
خموتور
16,110
%5
وصنعت
14,340
%-5
كپشير
57,010
%5
پلاسك
12,290
%5
فنوال
37,450
%5
ومعادن
19,030
%3
لوتوس
34,880
%5
خكار
39,990
%5
وپترو
30,320
%5
پرداخت
47,840
%-5
ثاباد
32,570
%5
غشاذر
35,610
%-5
كاوه
20,500
%5
دالبر
39,650
%5
بورس
135,810
%-1
حكشتي
45,710
%5
سقاين
55,570
%-5
شپارس
34,920
%5
دابور
47,990
%-5
غشصفا
31,380
%-4
شكلر
58,570
%3
دارا يكم
270,440
%-4
تكشا
33,920
%5
كگاز
59,250
%-5
وصندوق2
26,020
%5
پاكشو
63,130
%-5
بالبر
34,610
%0
لابسا
54,290
%-5
قنيشا
51,990
%5
ثشاهد
32,090
%5
پاسا
31,050
%-5
خشرق
32,280
%-5
وتجارت
3,430
%5
چفيبر
15,090
%5
افران2
1
%-100
سرو
70,180
%-1
فايرا
28,330
%5
كاردان
217,130
%1
شفن
314,620
%7
سكرد
14,690
%-5
خودرو
5,290
%5
مداران
58,340
%2
فيروزه
201,590
%0
تكشاح
35,511
%-2
سبجنو
47,920
%-5
ددام
25,180
%-5
ثامان
25,340
%5
فاسمين
70,590
%-5
فباهنر
69,410
%-4
قپيرا
93,150
%-4
رمپنا
50,460
%5
كهمدا
48,440
%-5
سخزر
47,060
%5
كماسه
142,330
%-5
دارو
72,820
%-5
وتوس
16,640
%5
صنوين
109,020
%2
فپنتا
233,830
%5
همراه
50,620
%1
صخود0012
1,050,000
%1
ديران
34,230
%5
انرژي12
220,790
%-5
بكاب
100,450
%5
البرز
18,660
%5
ختوقا
9,690
%5
صايپا203
993,822
%-3
دپارس
144,070
%-4
پارند
10,870
%0
شخارك
62,860
%5
ولصنم
15,290
%-5
سپ
55,770
%5
وبملت
26,680
%-3
وآذر
132,900
%5
ياقوت
10,790
%0
غدام
126,270
%5
وسپه
20,450
%5
غدشت
147,110
%5
خزاميا
23,260
%5
صايپا112
1,009,470
%0
وتوصا
11,530
%-5
وايران
14,240
%-5
شوينده
58,030
%-5
تكنو
21,550
%5
حتايد
25,830
%-5
رتكو
32,600
%-1
افران
11,310
%0
ثمسكن
10,750
%-1
دلر
125,190
%-5
سخاش
95,960
%-5
سفانو
41,600
%5
ساراب
26,140
%-5
خپويش
129,140
%5
كاما
229,200
%5
زمگسا
62,070
%5
لپارس
250,440
%4
دسبحان
33,720
%-5
ثشرق
12,650
%-5
پارس
179,450
%-4
غمهرا
128,330
%-2
سشمال
17,050
%-5
وپخش
160,750
%-5
پكوير
27,470
%-5
ورنا
15,200
%5
خمحور
38,500
%5
خاهن
46,570
%-5
دعبيدح
59,350
%10
شاراك
36,210
%5
دزهراوي
26,000
%-1
كطبس
50,320
%5
فسپا
52,920
%5
پارسيان
15,760
%-4
وپاسار
15,170
%-3
كپارس
97,460
%5
پسهند
70,670
%-3
سيتا
16,690
%5
سصفها
148,700
%-7
فيروزا
19,900
%0
تملت
18,190
%-4
وسكاب
8,460
%-5
ولملت
16,940
%-5
دسينا
50,460
%-3
شپاكسا
48,990
%-3
وبيمه
10,830
%-5
سرود
24,810
%-5
خريختح
6,730
%5
چدن
34,600
%-5
خريخت
8,270
%5
فسازان
38,640
%-5
سصوفي
25,280
%-5
ملت
22,610
%-5
وبشهر
27,450
%-1
شنفت
105,290
%5
سنير
68,890
%-5
حكشتيح
45,770
%2
قهكمت
49,130
%-4
سيلام
15,280
%-5
خلنت
110,860
%5
پرديس
16,810
%5
قزوين
38,910
%5
افق ملت
163,680
%1
سكرما
25,590
%-5
سفارس
29,260
%2
تمحركه
36,370
%5
ساروم
36,660
%-5
حپترو
38,940
%-3
كخاك
150,200
%-5
شاملا
152,680
%-4
غبهنوش
121,940
%-5
خمهر
14,430
%5
وتوسم
16,360
%-5
ثاخت
11,730
%-5
فمراد
87,100
%5
وبهمن
33,450
%5
دفرا
37,810
%-5
غپينو
11,720
%-5
اميد
16,080
%5
تايرا
28,740
%0
دكيمي
36,710
%-5
بنيرو
74,150
%-5
غشهد
14,470
%-5
كسرام
149,930
%-5
شپديس
115,110
%4
كفراح
71,600
%2
فاراك
16,500
%-5
وليز
18,600
%-3
بموتو
67,980
%-5
وپست
21,130
%5
درازك
63,290
%-5
حتوكا
25,110
%0
غگل
10,760
%5
تاپيكو
19,880
%5
شبهرن
95,960
%5
كروي
65,120
%5
ختراك
26,030
%-5
ولغدر
14,600
%-5
پكرمان
33,120
%-5
تاصيكو
22,300
%5
دكوثر
38,020
%-5
پارسان
34,290
%5
كفرا
76,710
%5
مرقام
64,280
%-5
چافست
42,550
%-5
پدرخش
151,820
%-4
كترام
39,820
%-5
چكاوه
58,520
%-5
كساوه
45,830
%-5
فلامي
118,990
%-1
ونيكي
30,670
%5
تنوين
17,110
%1
وساخت
62,480
%5
وغدير
18,150
%5
خبهمن
22,130
%5
سشرق
13,720
%-5
سدشت
37,570
%0
جم پيلن
89,710
%-1
صينا205
1,004,355
%-2
سدور
14,620
%-5
شكربن
123,220
%-1
مبين
35,310
%4
ركيش
21,230
%0
صخود0004
1,003,099
%0
خفنر
27,340
%-5
وبصادر
3,690
%5
كساپا
27,370
%-4
وبوعلي
18,440
%-5
سيمرغ
33,500
%-5
غسالم
11,340
%-5
حفاري
19,550
%-5
فخوز
40,070
%4
سهرمز
27,940
%-5
تيپيكو
74,350
%-5
ما
17,400
%1
تكمبا
17,700
%-5
فجام
63,420
%5
ستران
68,930
%-5
ثفارس
20,420
%-5
شسينا
351,490
%5
غگرجي
51,300
%-5
ارمغان
10,060
%0
غشان
109,550
%5
كحافظ
17,060
%-5
پاساح
26,730
%10
سبهان
74,860
%-5
كلوند
32,880
%-5
دابورح
41,730
%-6
خزر
13,120
%-4
ثنوسا
11,630
%-3
وپارس
4,580
%5
دجابر
43,540
%-4
زپارس
109,090
%-5
واتي
25,090
%-5
دشيمي
53,060
%-5
خچرخش
17,350
%-4
سمازن
15,880
%-5
ونفت
18,730
%-5
غپاك
27,670
%-5
بركت
25,460
%5
دتماد
59,870
%-5
فاما
37,350
%-5
كمند
10,040
%0
ساربيل
88,610
%-2
غاذر
51,590
%-5
شبندر
44,850
%5
حفارس
9,350
%-2
سپاها
19,290
%-5
شيران
44,890
%-1
قشكر
48,200
%5
سرو2
1
%-100
شفا
89,510
%-5
وصندوق
25,930
%3
بذر
133,280
%1
سيدكو
12,220
%-5
وساپا
16,140
%5
قشهد
29,910
%5
فاذر
40,730
%-5
شيراز
52,540
%5
شلعاب
43,140
%-5
سپاس
10,030
%0
قرن
82,400
%-5
دروز
24,290
%5
قصفها
185,060
%2
رانفور
50,640
%-5
صخابر102
981,300
%0
شدوص
27,500
%-5
فولاژ
31,550
%5
رتاپ
18,990
%5
سفار
148,550
%5
سهگمت
37,310
%-5
فجر
57,650
%-4
وملي
450,930
%-5
پتاير
94,840
%-5
سخوز
25,090
%-4
خاذين
11,880
%5
خپارس
14,360
%5
غبشهر
36,010
%-5
زكوثر
41,010
%-5
تپمپي
57,670
%5
كبافق
47,450
%5
هاي وب
28,140
%-5
كوير
56,510
%3
خراسان
97,010
%7
شفارس
48,990
%-5
شگل
39,800
%-5
كالا
80,810
%5
غچين
77,010
%5
خساپا
3,870
%5
قثابت
117,730
%5
وسينا
14,830
%5
اميدح
14,170
%-2
امين يكم
10,380
%0
خرينگ
47,300
%-5
بفجر
44,760
%-5
فولاد
19,300
%5
بترانس
72,920
%5
وصنا
17,940
%-5
وتوكا
32,510
%5
ونوين
7,020
%5
وخاور
17,040
%1
بسويچ
71,610
%-5
سيستم
35,510
%5
واعتبار
8,160
%-4
وكار
17,430
%-3
وبانك
27,210
%-5
فيروزه2
1
%-100
صمسكن912
272,156
%0
دانا
12,000
%-5
غنوش
78,520
%5
فلوله
38,760
%-5
شبريز
53,090
%5
صخود1412
1,015,050
%1
خگستر
8,350
%5
دعبيد
50,670
%5
شسپا
34,100
%-1
كاذر
47,860
%5
افق
71,760
%20
انرژي3
243,660
%5
دامين
26,790
%2
ختور
115,350
%-5
كمنگنز
92,640
%-5
آسيا
41,400
%-5
شتران
29,990
%5
سغرب
30,880
%-5
واميد
47,170
%5
صخود412
999,251
%0
غمارگ
51,210
%-5
چكارن
10,340
%-5
كيان
24,570
%1
تصميم
13,620
%2
غگرجيح
51,830
%-8
فسرب
210,200
%3
فروس
35,370
%-5
وتوشه
31,050
%1
آپ
41,510
%5
لسرما
29,870
%0
فنورد
105,240
%5
دفارا
109,710
%-5
قلرست
34,570
%-4
صايپا012
1,022,760
%-1
كرازي
33,350
%-5
خموتور
16,110
%5
وصنعت
14,340
%-5
كپشير
57,010
%5
پلاسك
12,290
%5
فنوال
37,450
%5
ومعادن
19,030
%3
لوتوس
34,880
%5
خكار
39,990
%5
وپترو
30,320
%5
پرداخت
47,840
%-5
ثاباد
32,570
%5
غشاذر
35,610
%-5
كاوه
20,500
%5
دالبر
39,650
%5
بورس
135,810
%-1
حكشتي
45,710
%5
سقاين
55,570
%-5
شپارس
34,920
%5
دابور
47,990
%-5
غشصفا
31,380
%-4
شكلر
58,570
%3
دارا يكم
270,440
%-4
تكشا
33,920
%5
كگاز
59,250
%-5
وصندوق2
26,020
%5
پاكشو
63,130
%-5
بالبر
34,610
%0
لابسا
54,290
%-5
قنيشا
51,990
%5
ثشاهد
32,090
%5
پاسا
31,050
%-5
خشرق
32,280
%-5
وتجارت
3,430
%5
چفيبر
15,090
%5
افران2
1
%-100
سرو
70,180
%-1
فايرا
28,330
%5
كاردان
217,130
%1
شفن
314,620
%7
سكرد
14,690
%-5
خودرو
5,290
%5
مداران
58,340
%2
فيروزه
201,590
%0
تكشاح
35,511
%-2
سبجنو
47,920
%-5
ددام
25,180
%-5
ثامان
25,340
%5
فاسمين
70,590
%-5
فباهنر
69,410
%-4
قپيرا
93,150
%-4
رمپنا
50,460
%5
كهمدا
48,440
%-5
سخزر
47,060
%5
كماسه
142,330
%-5
دارو
72,820
%-5
وتوس
16,640
%5
صنوين
109,020
%2
فپنتا
233,830
%5
همراه
50,620
%1
صخود0012
1,050,000
%1
ديران
34,230
%5
انرژي12
220,790
%-5
بكاب
100,450
%5
البرز
18,660
%5
ختوقا
9,690
%5
صايپا203
993,822
%-3
دپارس
144,070
%-4
پارند
10,870
%0
شخارك
62,860
%5
ولصنم
15,290
%-5
سپ
55,770
%5