Saturday, 8 August, 2020 / شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

شرکت شاهد (سهامی عام)

شرکت شاهد (سهامی عام) با موافقت حضرت امام (ره) و با سرمایه اولیه 100.000.000 ریال و با انجام برنامه ریزی جامع متکی به همکاری و همفکری معنوی تمام ارگانها و نهادهای مسئول در سال 1363از سوی مسئولین محترم بنیاد شهید تاسیس و تحت شماره 53558 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و در سال 84 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و نماد ثشاهد در گروه املاک و مستغلات طبقه بندی گردید . سرمایه شرکت در مقطع مذکور 410.000 میلیون ریال بوده که در حال حاضر به 4.006.632 میلیون ریال افزایش یافته است .
شایان ذکر است که شناسایی شرکت های ممتاز یا دارای موقعیت برتر در بورس اوراق بهادار کشورهای مختلف بر پایه معیارهای نقد شوندگی سهام ؛ میزان تاثیر پذیری شرکت بر بازار و برتری نسبت های مالی انجام میشود که این خود نشانی دیگر از عملکرد مناسب مدیران مجموعه شاهد میباشد زیرا بورس اوراق بهادار تهران نیز بر اساس معیار های سه گانه ؛ تعداد سهام و ارزش سهام داده و ستد شده و تناوب داد و ستد و همچنین معیار تاثیرپذیری شرکت بر بازار اقدام به رتبه بندی شرکتهای مختلف بورسی نموده است . شرکت شاهد در زمینه های املاک و مستغلات ؛ بازرگانی ؛ سوخت و انرژی و نیز بازار سرمایه فعالیت گسترده دارد که اداره هر یک از این زمینه های مذکور توسط یک شرکت تخصصی میباشد . برای آشنایی بیشتر با هر یک از شرکتهای تابعه این هلدینگ مرکزی به لینک شرکتهای تابعه در صفحه اصلی مراجعه فرمایید .

box
سه حرف اول فامیلی :
 
قسمت عددی کدبورسی:
  
رمز عبور :
 
برنامه زمانبندي پرداخت سود سهام شرکت شاهد براي سال مالي منتهي به 1398/3/31
ردیف سهامداران از تاریخ لغایت تاریخ
1 حقیقی 98/09/01 98/11/30
2 حقوقی خرداد ماه سال 99
فرآور
24,550
%5
وآذر
186,860
%5
ياقوت
10,800
%0
افقح
65,660
%3
غدام
139,480
%-5
ختورح
38,160
%-3
وسپه
22,900
%0
شستا
62,670
%5
غدشت
297,040
%5
خزاميا
27,980
%5
وتوصا
22,510
%5
وايران
14,410
%5
شوينده
53,110
%1
كدما
79,450
%5
تكنو
18,400
%-5
حتايد
23,890
%-5
رتكو
26,190
%-5
افران
11,630
%0
ثمسكن
11,810
%-4
غزر
50,710
%5
دلر
110,910
%0
سخاش
87,260
%0
سفانو
35,790
%-1
ساراب
16,430
%-5
كسرا
38,070
%5
خپويش
137,860
%5
كاما
285,760
%-5
لپارس
525,090
%5
پارس
156,950
%5
غمهرا
122,190
%-1
سشمال
16,470
%2
وپخش
152,180
%3
ورنا
18,550
%-2
وخارزم
19,030
%5
خاهن
43,740
%-5
دعبيدح
39,370
%-2
شاراك
29,070
%0
شپنا
48,010
%5
دزهراوي
23,880
%-5
كطبس
57,770
%5
پارسيان
21,080
%5
وپاسار
13,920
%5
كپارس
101,110
%-5
پسهند
61,170
%1
نگين
45,900
%0
سيتا
22,510
%5
تصميم2
1
%-100
سصفها
170,950
%-5
فيروزا
20,220
%0
تملت
19,120
%5
وسكاب
8,980
%-2
ولملت
16,160
%-4
دسينا
44,640
%-5
شپاكسا
43,460
%1
وبيمه
10,240
%0
سرود
20,230
%5
چدن
45,840
%5
داسوه
59,050
%1
خريخت
9,280
%5
فسازان
44,110
%-4
سصوفي
29,550
%5
ملت
22,270
%-5
وبشهر
30,570
%5
شنفت
91,250
%2
سنير
76,810
%5
حكشتيح
63,270
%10
قهكمت
61,320
%5
سيلام
12,960
%-2
خلنت
105,210
%5
پرديس
14,480
%-5
قزوين
66,160
%5
افق ملت
175,380
%2
سكرما
23,800
%2
سفارس
29,070
%5
تمحركه
29,960
%-5
ساروم
35,020
%5
حپترو
35,890
%4
كخاك
133,870
%5
شاملا
142,850
%5
غبهنوش
97,380
%5
خمهر
14,330
%-5
وتوسم
18,580
%4
ثاخت
9,230
%-5
خنصير
65,530
%-5
كچاد
20,730
%3
وبهمن
35,590
%5
دفرا
32,250
%-1
غپينو
10,590
%-5
اميد
26,400
%5
نوري
172,560
%0
خكمك
79,980
%5
تايرا
38,130
%5
دكيمي
38,510
%5
كنور
48,560
%-1
بنيرو
95,380
%5
غشهد
10,460
%-1
كسرام
152,810
%-5
شپديس
114,470
%-3
كفراح
44,560
%0
فاراك
22,160
%2
بموتو
70,570
%5
وپست
17,100
%5
درازك
62,310
%2
حتوكا
23,350
%-4
غگل
13,050
%-5
تاپيكو
23,740
%5
شبهرن
97,090
%5
كروي
67,100
%5
ختراك
29,490
%-5
ولغدر
14,350
%5
شنفتح
87,010
%5
پكرمان
33,810
%5
تاصيكو
15,630
%5
دكوثر
35,820
%5
پارسان
37,820
%5
سشمالح
14,910
%0
كفرا
54,640
%-4
مرقام
48,210
%-4
چافست
37,630
%-5
پدرخش
243,290
%0
كترام
29,980
%-5
غالبر
17,620
%0
كساوه
45,700
%5
فارس
32,170
%5
فلامي
143,450
%5
ونيكي
36,690
%5
تنوين
16,000
%5
وساخت
66,600
%5
وغدير
23,600
%5
خبهمن
35,760
%5
سشرق
13,200
%0
جم پيلن
97,590
%-3
سدور
11,560
%1
شكربن
92,330
%-5
پارس2
151,330
%-1
مبين
31,360
%2
ركيش
28,270
%5
خفنر
27,880
%-1
وبصادر
4,160
%5
كساپا
25,370
%-5
وبوعلي
26,320
%5
سيمرغ
29,040
%-4
غسالم
9,150
%-1
كدماح
96,700
%2
حفاري
19,400
%5
چكاپا
11,160
%5
دلقما
39,360
%5
سهرمز
21,380
%0
ما
20,590
%-5
نمرينو
69,450
%5
لبوتان
108,380
%-4
تكمبا
16,540
%5
فجام
68,350
%5
ستران
70,170
%5
ثفارس
18,150
%-5
شسينا
463,820
%5
غگرجي
55,350
%5
ارمغان
10,180
%0
غشان
81,470
%3
خوساز
13,650
%-3
كحافظ
13,490
%1
جم
51,010
%5
سبهان
69,440
%2
كلوند
31,270
%3
خزر
14,520
%-5
ثنوسا
12,620
%5
پترولح
17,250
%-4
وپارس
4,680
%5
دجابر
61,170
%-5
زپارس
132,650
%-5
واتي
19,290
%3
دشيمي
76,830
%5
خچرخش
26,950
%-5
سمازن
16,290
%5
ونفت
26,130
%-3
غپاك
19,340
%0
بركت
42,380
%-5
دتماد
79,800
%-2
فاما
31,120
%-5
كمند
10,230
%0
ساربيل
126,730
%-5
تاصيكوح
13,470
%9
شبندر
51,900
%5
حفارس
9,650
%-3
فملي
31,450
%5
سپاها
15,600
%5
كگل
20,910
%3
شيران
40,340
%5
قشكر
75,520
%5
سرو2
1
%-100
شفا
81,740
%-5
وصندوق
25,120
%5
بذر
140,250
%2
سيدكو
13,150
%-1
وساپا
21,660
%-5
قشهد
32,840
%5
آبادا
23,700
%5
كرماشا
47,730
%-2
شيراز
66,540
%5
شلعاب
38,150
%-5
خمحركه
16,620
%-3
سپاس
10,360
%1
قرن
71,960
%5
دروز
22,070
%-5
قصفها
288,530
%5
رانفور
48,480
%-2
صخابر102
953,000
%0
شدوص
23,490
%-2
فولاژ
32,910
%4
رتاپ
18,280
%-4
سفار
133,030
%-3
سهگمت
38,990
%5
فجر
68,100
%5
پتاير
107,890
%5
سخوز
27,470
%5
خاذين
12,890
%3
خپارس
18,120
%-4
غبشهر
32,420
%0
زكوثر
39,520
%-2
تپمپي
57,990
%-5
كبافق
38,680
%3
قمرو
40,050
%0
هاي وب
38,620
%-5
ارزش
12,530
%1
لوتوسح
17,140
%7
كوير
19,560
%-1
خراسان
95,880
%0
دسبحا
28,360
%-5
شفارس
50,680
%3
شگل
34,370
%2
غچين
68,740
%0
قثابت
151,170
%5
اميدح
20,340
%2
ولساپا
8,820
%-2
امين يكم
10,620
%1
خرينگ
44,450
%-2
بفجر
35,300
%2
داناح
10,910
%-1
بترانس
63,350
%-5
وصنا
17,620
%5
ونوين
7,020
%5
وخاور
14,030
%3
بسويچ
62,650
%-5
سيستم
31,970
%5
واعتبار
10,960
%5
وكار
17,770
%1
وبانك
31,560
%-4
ولپارس
3,430
%5
صمسكن912
217,749
%1
دانا
12,450
%5
غنوش
108,840
%5
فلوله
41,380
%5
شبريز
56,150
%5
خگستر
12,070
%-4
دعبيد
44,040
%-5
شسپا
39,150
%5
كاذر
53,370
%5
افق
76,710
%4
انرژي3
464,560
%5
دامين
22,060
%-5
ختور
49,440
%-5
كمنگنز
96,730
%5
آسيا
45,880
%5
شتران
48,110
%4
سغرب
25,790
%5
واميد
48,780
%2
صخود412
974,351
%1
غمارگ
57,770
%-4
چكارن
8,540
%-4
كيان
24,550
%0
تصميم
14,940
%1
فسرب
178,090
%-4
فروس
40,810
%5
وتوشه
37,020
%-1
آپ
38,410
%5
لسرما
34,860
%5
فنورد
106,500
%5
دفارا
89,950
%-2
قلرست
36,090
%5
كرازي
24,470
%-5
خموتور
17,020
%-1
وصنعت
14,520
%4
كپشير
63,430
%-5
پلاسك
13,160
%-2
فنوال
51,540
%-5
امين
10,400
%940
ومعادن
18,590
%5
لوتوس
19,850
%2
خكار
55,040
%-5
وپترو
23,600
%5
پرداخت
55,670
%5
ثاباد
42,380
%5
غشاذر
25,810
%-4
كاوه
22,120
%4
دالبر
30,850
%3
بورس
124,610
%5
حكشتي
79,500
%5
سقاين
57,690
%5
دابور
50,050
%-1
بترانس2
69,600
%5
غشصفا
31,920
%4
شكلر
55,990
%5
دارا يكم
233,570
%5
تكشا
58,980
%5
پاكشو
62,950
%5
بالبر
33,970
%1
لابسا
54,230
%-1
قنيشا
73,920
%2
ثشاهد
67,590
%5
پاسا
31,930
%5
خشرق
31,020
%-5
چفيبر
14,020
%1
افران2
1
%-100
سرو
65,990
%0
فايرا
28,690
%5
كاردان
219,760
%3
شفن
361,540
%1
سكرد
13,530
%-2
لخزر
235,210
%5
خودرو
6,320
%-3
مداران
47,580
%-3
فيروزه
211,950
%1
تكشاح
42,120
%2
سبجنو
44,620
%2
ددام
19,760
%-4
ثامان
24,170
%-3
فاسمين
74,140
%5
فباهنر
85,420
%3
قپيرا
88,980
%2
رمپنا
46,560
%5
كهمدا
38,880
%-3
سخزر
47,900
%5
دارو
66,940
%-3
وتوس
30,880
%5
صنوين
121,640
%1
خراسان2
96,008
%-2
فپنتا
264,570
%5
همراه
72,850
%5
ثاختح
6,990
%-5
صخود0012
1,040,000
%0
ديران
37,540
%5
پترول
19,360
%-2
بشهاب
76,920
%-3
بكاب
128,160
%5
البرز
22,910
%2
ختوقا
8,230
%-1
صايپا203
966,667
%1
دپارس
112,470
%2
پارند
11,760
%1
شخارك
49,810
%2
ولصنم
16,260
%-1
سپ
38,730
%1
فرآور
24,550
%5
وآذر
186,860
%5
ياقوت
10,800
%0
افقح
65,660
%3
غدام
139,480
%-5
ختورح
38,160
%-3
وسپه
22,900
%0
شستا
62,670
%5
غدشت
297,040
%5
خزاميا
27,980
%5
وتوصا
22,510
%5
وايران
14,410
%5
شوينده
53,110
%1
كدما
79,450
%5
تكنو
18,400
%-5
حتايد
23,890
%-5
رتكو
26,190
%-5
افران
11,630
%0
ثمسكن
11,810
%-4
غزر
50,710
%5
دلر
110,910
%0
سخاش
87,260
%0
سفانو
35,790
%-1
ساراب
16,430
%-5
كسرا
38,070
%5
خپويش
137,860
%5
كاما
285,760
%-5
لپارس
525,090
%5
پارس
156,950
%5
غمهرا
122,190
%-1
سشمال
16,470
%2
وپخش
152,180
%3
ورنا
18,550
%-2
وخارزم
19,030
%5
خاهن
43,740
%-5
دعبيدح
39,370
%-2
شاراك
29,070
%0
شپنا
48,010
%5
دزهراوي
23,880
%-5
كطبس
57,770
%5
پارسيان
21,080
%5
وپاسار
13,920
%5
كپارس
101,110
%-5
پسهند
61,170
%1
نگين
45,900
%0
سيتا
22,510
%5
تصميم2
1
%-100
سصفها
170,950
%-5
فيروزا
20,220
%0
تملت
19,120
%5
وسكاب
8,980
%-2
ولملت
16,160
%-4
دسينا
44,640
%-5
شپاكسا
43,460
%1
وبيمه
10,240
%0
سرود
20,230
%5
چدن
45,840
%5
داسوه
59,050
%1
خريخت
9,280
%5
فسازان
44,110
%-4
سصوفي
29,550
%5
ملت
22,270
%-5
وبشهر
30,570
%5
شنفت
91,250
%2
سنير
76,810
%5
حكشتيح
63,270
%10
قهكمت
61,320
%5
سيلام
12,960
%-2
خلنت
105,210
%5
پرديس
14,480
%-5
قزوين
66,160
%5
افق ملت
175,380
%2
سكرما
23,800
%2
سفارس
29,070
%5
تمحركه
29,960
%-5
ساروم
35,020
%5
حپترو
35,890
%4
كخاك
133,870
%5
شاملا
142,850
%5
غبهنوش
97,380
%5
خمهر
14,330
%-5
وتوسم
18,580
%4
ثاخت
9,230
%-5
خنصير
65,530
%-5
كچاد
20,730
%3
وبهمن
35,590
%5
دفرا
32,250
%-1
غپينو
10,590
%-5
اميد
26,400
%5
نوري
172,560
%0
خكمك
79,980
%5
تايرا
38,130
%5
دكيمي
38,510
%5
كنور
48,560
%-1
بنيرو
95,380
%5
غشهد
10,460
%-1
كسرام
152,810
%-5
شپديس
114,470
%-3
كفراح
44,560
%0
فاراك
22,160
%2
بموتو
70,570
%5
وپست
17,100
%5
درازك
62,310
%2
حتوكا
23,350
%-4
غگل
13,050
%-5
تاپيكو
23,740
%5
شبهرن
97,090
%5
كروي
67,100
%5
ختراك
29,490
%-5
ولغدر
14,350
%5
شنفتح
87,010
%5
پكرمان
33,810
%5
تاصيكو
15,630
%5
دكوثر
35,820
%5
پارسان
37,820
%5
سشمالح
14,910
%0
كفرا
54,640
%-4
مرقام
48,210
%-4
چافست
37,630
%-5
پدرخش
243,290
%0
كترام
29,980
%-5
غالبر
17,620
%0
كساوه
45,700
%5
فارس
32,170
%5
فلامي
143,450
%5
ونيكي
36,690
%5
تنوين
16,000
%5
وساخت
66,600
%5
وغدير
23,600
%5
خبهمن
35,760
%5
سشرق
13,200
%0
جم پيلن
97,590
%-3
سدور
11,560
%1
شكربن
92,330
%-5
پارس2
151,330
%-1
مبين
31,360
%2
ركيش
28,270
%5
خفنر
27,880
%-1
وبصادر
4,160
%5
كساپا
25,370
%-5
وبوعلي
26,320
%5
سيمرغ
29,040
%-4
غسالم
9,150
%-1
كدماح
96,700
%2
حفاري
19,400
%5
چكاپا
11,160
%5
دلقما
39,360
%5
سهرمز
21,380
%0
ما
20,590
%-5
نمرينو
69,450
%5
لبوتان
108,380
%-4
تكمبا
16,540
%5
فجام
68,350
%5
ستران
70,170
%5
ثفارس
18,150
%-5
شسينا
463,820
%5
غگرجي
55,350
%5
ارمغان
10,180
%0
غشان
81,470
%3
خوساز
13,650
%-3
كحافظ
13,490
%1
جم
51,010
%5
سبهان
69,440
%2
كلوند
31,270
%3
خزر
14,520
%-5
ثنوسا
12,620
%5
پترولح
17,250
%-4
وپارس
4,680
%5
دجابر
61,170
%-5
زپارس
132,650
%-5
واتي
19,290
%3
دشيمي
76,830
%5
خچرخش
26,950
%-5
سمازن
16,290
%5
ونفت
26,130
%-3
غپاك
19,340
%0
بركت
42,380
%-5
دتماد
79,800
%-2
فاما
31,120
%-5
كمند
10,230
%0
ساربيل
126,730
%-5
تاصيكوح
13,470
%9
شبندر
51,900
%5
حفارس
9,650
%-3
فملي
31,450
%5
سپاها
15,600
%5
كگل
20,910
%3
شيران
40,340
%5
قشكر
75,520
%5
سرو2
1
%-100
شفا
81,740
%-5
وصندوق
25,120
%5
بذر
140,250
%2
سيدكو
13,150
%-1
وساپا
21,660
%-5
قشهد
32,840
%5
آبادا
23,700
%5
كرماشا
47,730
%-2
شيراز
66,540
%5
شلعاب
38,150
%-5
خمحركه
16,620
%-3
سپاس
10,360
%1
قرن
71,960
%5
دروز
22,070
%-5
قصفها
288,530
%5
رانفور
48,480
%-2
صخابر102
953,000
%0
شدوص
23,490
%-2
فولاژ
32,910
%4
رتاپ
18,280
%-4
سفار
133,030
%-3
سهگمت
38,990
%5
فجر
68,100
%5
پتاير
107,890
%5
سخوز
27,470
%5
خاذين
12,890
%3
خپارس
18,120
%-4
غبشهر
32,420
%0
زكوثر
39,520
%-2
تپمپي
57,990
%-5
كبافق
38,680
%3
قمرو
40,050
%0
هاي وب
38,620
%-5
ارزش
12,530
%1
لوتوسح
17,140
%7
كوير
19,560
%-1
خراسان
95,880
%0
دسبحا
28,360
%-5
شفارس
50,680
%3
شگل
34,370
%2
غچين
68,740
%0
قثابت
151,170
%5
اميدح
20,340
%2
ولساپا
8,820
%-2
امين يكم
10,620
%1
خرينگ
44,450
%-2
بفجر
35,300
%2
داناح
10,910
%-1
بترانس
63,350
%-5
وصنا
17,620
%5
ونوين
7,020
%5
وخاور
14,030
%3
بسويچ
62,650
%-5
سيستم
31,970
%5
واعتبار
10,960
%5
وكار
17,770
%1
وبانك
31,560
%-4
ولپارس
3,430
%5
صمسكن912
217,749
%1
دانا
12,450
%5
غنوش
108,840
%5
فلوله
41,380
%5
شبريز
56,150
%5
خگستر
12,070
%-4
دعبيد
44,040
%-5
شسپا
39,150
%5
كاذر
53,370
%5
افق
76,710
%4
انرژي3
464,560
%5
دامين
22,060
%-5
ختور
49,440
%-5
كمنگنز
96,730
%5
آسيا
45,880
%5
شتران
48,110
%4
سغرب
25,790
%5
واميد
48,780
%2
صخود412
974,351
%1
غمارگ
57,770
%-4
چكارن
8,540
%-4
كيان
24,550
%0
تصميم
14,940
%1
فسرب
178,090
%-4
فروس
40,810
%5
وتوشه
37,020
%-1
آپ
38,410
%5
لسرما
34,860
%5
فنورد
106,500
%5
دفارا
89,950
%-2
قلرست
36,090
%5
كرازي
24,470
%-5
خموتور
17,020
%-1
وصنعت
14,520
%4
كپشير
63,430
%-5
پلاسك
13,160
%-2
فنوال
51,540
%-5
امين
10,400
%940
ومعادن
18,590
%5
لوتوس
19,850
%2
خكار
55,040
%-5
وپترو
23,600
%5
پرداخت
55,670
%5
ثاباد
42,380
%5
غشاذر
25,810
%-4
كاوه
22,120
%4
دالبر
30,850
%3
بورس
124,610
%5
حكشتي
79,500
%5
سقاين
57,690
%5
دابور
50,050
%-1
بترانس2
69,600
%5
غشصفا
31,920
%4
شكلر
55,990
%5
دارا يكم
233,570
%5
تكشا
58,980
%5
پاكشو
62,950
%5
بالبر
33,970
%1
لابسا
54,230
%-1
قنيشا
73,920
%2
ثشاهد
67,590
%5
پاسا
31,930
%5
خشرق
31,020
%-5
چفيبر
14,020
%1
افران2
1
%-100
سرو
65,990
%0
فايرا
28,690
%5
كاردان
219,760
%3
شفن
361,540
%1
سكرد
13,530
%-2
لخزر
235,210
%5
خودرو
6,320
%-3
مداران
47,580
%-3
فيروزه
211,950
%1
تكشاح
42,120
%2
سبجنو
44,620
%2
ددام
19,760
%-4
ثامان
24,170
%-3
فاسمين
74,140
%5
فباهنر
85,420
%3
قپيرا
88,980
%2
رمپنا
46,560
%5
كهمدا
38,880
%-3
سخزر
47,900
%5
دارو
66,940
%-3
وتوس
30,880
%5
صنوين
121,640
%1
خراسان2
96,008
%-2
فپنتا
264,570
%5
همراه
72,850
%5
ثاختح
6,990
%-5
صخود0012
1,040,000
%0
ديران
37,540
%5
پترول
19,360
%-2
بشهاب
76,920
%-3
بكاب
128,160
%5
البرز
22,910
%2
ختوقا
8,230
%-1
صايپا203
966,667
%1
دپارس
112,470
%2
پارند
11,760
%1
شخارك
49,810
%2
ولصنم
16,260
%-1
سپ
38,730
%1