Tuesday, 20 October, 2020 / سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
1- براي ورود به كاردكس شخصي خود چه كاري انجام دهيم؟
2- براي دريافت سود و مطالبات خود از چه روشي اقدام نمايم ؟
3- براي دريافت برگه سهام چطور اقدام نمايم ؟
4- براي فروش سهم از چه طريق اقدام نمايم ؟
5- براي خريد سهم از چه طريق اقدام نمايم ؟
6- اگر برگه سهم را دريافت نمودم و مشاهده كردم كه مشخصات فردي من در برگه سهم اشتباه ثبت شده ، چه اقدامي نمايم ؟
7- اگر سهامداري فوت شده باشد براي تقسيم سهم بين وراث چه كاري انجام دهم؟