پروژه آراز سبز

شهرک باغ ویلایی جلفا متعلق به شرکت شاهدان سبز (( آراز سبز)) با رویکرد ایجاد شهرکی سالم، امن، مدرن و سبز در منطقه زیبای آزاد ارس با در نظر گرفتن استانداردهای زیست محیطی و پایدار شکل گرفته است. این مجموعه دارای قطعات ویلایی با تنوع مطابق طرح مصوب شورای عالی شهرسازی منطقه آزاد تجاری – صنغتی ارس است. ورودی اصلی مجموعه از سمت شمال سایت و از گذر اصلی ۴۵ متری و در مسیر هتل 5 ستاره در حال تاسیس منطقه قرار گرفته است.
در طراحی ویلاهـای آپارتمانی، توجه به فضای سبز ، اهمیت دید و منظر و دسترسـی هـای درست و مناسب با کمتریـن تداخل ماشین در محیط و استفاده از رنگ هـای روشـن و مصالـح طبیعـی و بومـی مدنظـر قـرار گرفتـه است تا یک مجموعـه منسجم از لحـاظ بصـری ارائـه گـردد.
در نظر گرفتـن مسیر دوچرخه سواری و مسیر سلامت دور تا دور مجموعـه عـلاوه بـر ارتقـا استانداردهای ساخت شهرک افـرا در حـد جهانـی و لوکـس امـکان حرکـت، ورزش و تعامـلات اجتماعـی سـالم را فراهـم کـرده و کیفیـت مجموعـه از لحـاظ سـلامت خـاص و منحصر به فرد بوده است.